Courses

Course title:Research methods and techniques in practice 1
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Sociology
Course code:KSE / 1VMP1
Credits:7
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 1 [Hours/Week], Seminar 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Petra Kowaliková, Ph.D. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je seznámit studující s principy realizace sociálních výzkumů ve smyslu osvojení teoretického základu a rozvoje praktických dovedností, které se pojí s jednotlivými fázemi výzkumného procesu. Předmět poskytuje metodologické nástroje a koncepty potřebné k projektování a realizaci výzkumné akce, a tím i ke generování nových poznatků v jednotlivých oblastech sociálně-vědního výzkumu. Obecný úvod je orientován na pochopení vztahu teorie a empirie, na možnosti a limity sociálního výzkumu, včetně etických omezení. Na vstupní charakteristiku kvantitativní a kvalitativní výzkumné strategie navazuje podrobný rozbor vědecko-výzkumného postupu, výzkumných metod, technik sběru dat a způsobů realizace výběrového šetření v rámci kvantitativního výzkumu. Předmět rozvíjí schopnosti studujících samostatně a kriticky myslet, rozvíjí jejich kompetence při formulaci výzkumných otázek, hypotéz, při aplikaci výzkumných metod a při interpretaci a prezentaci výzkumných závěrů. V rámci předmětu je kladen důraz na procvičení získaných znalostí a dovedností prostřednictvím tvorby vlastního projektu kvantitativního výzkumu.