Courses

Course title:Writing 3
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Intermedia Studies
Course code:KIM / 1PSM3
Credits:2
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:MgA. Julie Kačerovská, Ph.D. (G); MgA. Katarína Jamrišková
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je získání teoretických znalostí v oblasti kompozice a sazby písma textových celků, osvojení oborové terminologie a základů typografie. Získání znalostí různorodosti písmových fontů a jejich užití s důrazem na problematiku českých fontů z pohledu jejich vývoje. V návaznosti na teoretickou část výuky je předmět zaměřen i na praktické zvládnutí práce s písmovým znakem, písmovou kompozicí a layoutem menšího rozsahu. Předmět je veden formou cvičení, zaměřených na praktické typografické úkoly a jejich zvládnutí z pohledu řemeslného i výtvarného.