Courses

Course title:Practical Language 3
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Romance Studies
Course code:KRO / 1PJC3
Credits:2
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Lic. Begońa García Ferreira (G)
Language:Spanish
ISCED F broad: 
Annotation:V předmětu Praktická jazyková cvičení 3 se dále rozvíjejí komunikativní kompetence studenta. Důraz je kladen především na zvládnutí ústního a písemného projevu na vyšší úrovni, tj. B2+ podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Slovní zásoba a frazeologie je nadále rozšiřována v rámci uvedených témat. Je povinná 80% aktivní účast na cvičeních včetně vypracování požadovaných úkolů. Student/ka během semestru přečte zadaný beletristický text (bude mít na výběr ze dvou textů), jeho slovní zásoba bude součástí písemného zkoušení. Na konci semestru student absolvuje stobodový lexikálně-gramatický zápočtový test, který ověřuje získanou úroveň komunikativní kompetence (B2+). Student v něm prokazuje úroveň řečových dovedností a používání jazykových prostředků. Zápočet je udělen studentům, kteří dosáhnou alespoň 70% v zápočtovém testu.