Courses

Course title:Practical Language 4
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Romance Studies
Course code:KRO / 1PJ4S
Credits:5
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Lic. Begońa García Ferreira (G)
Language:Spanish
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je pokračující nácvik a rozvíjení všech základních jazykových dovedností: ústní projev, písemný projev, poslech s porozuměním a četba s porozuměním. Jsou probírána jak různá všeobecná témata, tak témata zaměřená specificky na kulturní a společenské příslušného jazykového prostoru. Studenti si nadále osvojují gramatická pravidla, rozvíjejí slovní zásobu a získávají schopnost komunikovat v příslušném jazyce v rozsahu probíraných témat. V této fázi student nabývá větší autonomie při používání cizího jazyka a dosahuje úrovně B2/C1 společného evropského referenčního rámce pro jazyky.