Courses

Course title:Practical Language 3
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Romance Studies
Course code:KRO / 1PJ3S
Credits:4
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Lic. Begońa García Ferreira (G)
Language:Spanish
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je pokračovat v nácviku a rozvíjení všech základních jazykových dovedností: ústní projev, písemný projev, poslech s porozuměním a četba s porozuměním. Jsou probírána jak různá všeobecná témata, tak témata zaměřená specificky na kulturní a společenské aspekty příslušného jazykového prostoru. Studenti si nadále prohlubují znalosti gramatických pravidel, rozvíjejí si slovní zásobu a získávají schopnost komunikovat ve španělštině v rozsahu probíraných témat. Nadále si zdokonalují schopnost porozumění náročnějším textům i mluvenému projevu v cizím jazyce.