Courses

Course title:Practical Language 3
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Romance Studies
Course code:KRO / 1PJ3F
Credits:4
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Catherine Célia Božoňová (G)
Language:French
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je pokračovat v nácviku a rozvíjení všech základních jazykových dovedností: ústní projev, písemný projev, poslech s porozuměním a četba s porozuměním Jsou probírána jak různá všeobecná témata, tak témata zaměřená na specifické aspekty francouzské společnosti. Studenti si nadále prohlubují znalosti gramatických pravidel, rozvíjejí si slovní zásobu a získávají schopnost komunikovat v daném jazyce v rozsahu probíraných témat. Nadále si zdokonalují schopnost porozumění náročnějším textům i mluvenému projevu ve francouzském jazyce.