Courses

Course title:Spanish for Business 2
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Romance Studies
Course code:KRO / 1OJ2S
Credits:5
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Seminar 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Petr Šlechta, Ph.D. (G)
Language:Spanish
ISCED F broad: 
Annotation:Předmět prohlubuje a rozšiřuje znalosti získané v předmětu Odborný a firemní jazyk 1. Cílem předmětu je další rozvoj kompetencí v mluvené i psané odborné cizojazyčné komunikaci v hospodářské oblasti. Pozornost je věnována pokračování nácviku komunikativních dovedností (četba, poslech s porozuměním, ústní a písemný projev, překlad), rozšiřování znalostí hospodářské terminologie v daném cizím jazyce a prohlubování odborných poznatků na základě analýzy aktuální hospodářské situace v cizojazyčných oblastech a v České republice. Cílem předmětu je dále seznámit studenty s různými aspekty hospodářsko-společenské reality a připravit je na uplatnění v této oblasti na současném trhu práce.