Courses

Course title:Spanish for Business 1
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Romance Studies
Course code:KRO / 1OJ1S
Credits:4
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Seminar 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Petr Šlechta, Ph.D. (G)
Language:Spanish
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je uvést studenty do kontaktu s odborným jazykem užívaným v hospodářské oblasti. Student si rozvíjí kompetenci v mluvené i psané odborné cizojazyčné komunikaci. Pozornost je věnována nácviku komunikativních dovedností (četba, poslech s porozuměním, ústní a písemný projev, překlad), rozšiřování znalostí hospodářské terminologie v daném cizím jazyce v rozsahu témat uvedených v obsahu předmětu. Pozornost bude věnována i práci s cizojazyčnými odbornými texty souvisejícími s probíranými tématy, včetně jejich překladu.