Courses

Course title:Non-traditional Materials in Painting 1
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Painting
Course code:KMB / 1NME1
Credits:2
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:MgA. Václav Rodek, ArtD. (G)
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem výuky předmětu specializace Netradiční materiály v malbě 1 je seznámení studentů s různými technikami malby netradičními materiály a s jejich uplatněním ve výtvarném díle. Předmět spojuje teoretickou a praktickou výuku. Netradiční materiály v malbě 1 postupně řeší rozdíl mezi tradičními malířskými technikami a postupy a nastíní se problematika netradičních materiálů a technik zpracování v obraze. Výuka je kombinovaná s praktickým cvičením malby netradičními materiály s důrazem na konkrétní fenomén malby. Předmět 1NME1 je zaměřen na problematiku práce s komerčně dostupnými barvami, laky, tmely a jinými nátěrovými hmotami, které nejsou v dnešní době plně rozšířené v technologii malby obrazů. Problematika malby netradičními materiály je rozdělena na okruhy věnující se odkazové a symbolické rovině materiálů použitých v díle, rovině estetického ovlivnění díla formou a konceptuálnímu použití materiálů. Studenti získávají teoretické znalosti základních uměleckých děl od počátku 20. století po současnost. Teoretická část výuky se zaměřením na netradiční materiály v malbě je koncipovaná v blocích. Posluchači se seznamují s fenoménem nových materiálů pro malbu. Na příkladech rozborů maleb moderny, postmoderny a současnosti se učí rozumět formativním způsobům výstavby obrazu. V ateliérech studenti malují nestandartními technikami a seznamují se s jejich specifikacemi. Učí se chápat formativní možnosti a danosti obrazové plochy.