Courses

Course title:Motivation, performance management and career development
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Sociology
Course code:KSE / 1MRRK
Credits:5
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 2 [Hours/Week], Seminar 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA (G); Bc. Ing. Jiří Gavenda, MBA; Mgr. Bc. Lucie Gavendová; Mgr. Bc. Šárka Hermanová; Ing. Kamil Košťál, MBA; Mgr. Zuzana Wojewodová
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem výuky je seznámit studující se základy teorií motivace a jejich aplikací do oblasti pracovního jednání, pracovního výkonu jak vlastního, ostatních kolegů. Kromě vnitřních motivačních předpokladů se naučí rozlišovat možnosti využívání stimulačních prostředků v podmínkách rozmanitých prostředí, identifikovat demotivátory, orientovat se v eliminačních opatřeních a jejich cíleném využívání. Studující tak získá základy pro rozvoj dovedností uplatnitelných v organizacích. Pro lepší pochopení komplexnosti tématu studující prezentují dosažené výsledky učení v rámci sdružené ústní závěrečná komisionální zkouška (spolu s předměty KSE/1FKSR a KSE/1PERP) formou přípravy a obhajoby případové studie.