Courses

Course title:Curatorship 1
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of the Theory and History of Fine Arts
Course code:KTD / 1KUR1
Credits:2
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:doc. MgA. František Kowolowski (G)
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Cyklus přednášek a cvičení je věnován problému kurátora a kurátorství jako specifické funkce v uměleckém poli, jak se ustavilo během posledních dvou století. Výuka předmětu kombinuje teoretický a historický přístup k problematice, která vyžaduje nejen jisté povědomí o dějinách umění a uměleckých institucí, ale také základní orientaci v metodologických otázkách spojených s reflexí umění jako sociální praxe. Historický exkurz začíná zrodem moderního muzea situovaného do 18. století a výstavy jako specifického, historického formátu prezentace a prezence uměleckého "díla", zdůrazňuje vztah mezi muzeem a formováním politické a občanské veřejnosti ve století 19. a turbulentní dekonstrukci tohoto vztahu ve 20. století na příkladech klíčových institucí a osobností. Zrod pojmu a funkce kurátora sleduje předmět v návaznosti na roli kritiky (18. a 19. století), nástup moderny a avantgard, proměnu paradigmatu muzea jako místa exkluze a inkluze, ale také ideologické, ekonomické a sociální aspekty cirkulace uměleckého díla ve veřejném prostoru, které po druhé světové válce vytvářejí specifický provozní systém umění.