Courses

Course title:Semestral Work 1
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Painting
Course code:KMB / 1KLM1
Credits:5
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 5 [Days/Semester]
Name of the lecturer:prof. Daniel Balabán, akad. malíř (G); doc. MgA. František Kowolowski; MgA. Jiří Kuděla, Ph.D.; dr hab. MgA. Václav Rodek, ArtD.; Ivo Sumec
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Student je vedeni k tomu, prezentovat zvolená zadání a úkoly, a to v čase přípravy a práce na projektech, které vychází z obsahu práce v Ateliéru malby. Od písemného a verbálního formulování výsledku během konzultací tvořivě a přesvědčivě obhajuje způsoby výtvarného a technického řešení. Využívá získaných znalostí a dovedností v oblasti malby a kresby, s přesahy do dalších médií. Dále také využívá poznatků z dějin umění a současného výtvarného provozu, uvědomuje si pozici a kontexty své práce, prokazuje orientací v základní a rozšiřující literatuře, nejčastěji formou rešerší a obrazového materiálu, seminářů a referátů. Při plnění těchto úkolů student využívá nabytých znalostí a dovedností v oboru a dovede je aplikovat ve ztvárnění své umělecké myšlenky nápaditým a originálním způsobem. Odborné vedení zajišťuje kvalitu řemeslného zpracování úkolů a po obsahové stránce vede studenta k sebereflexi. Student prezentuje výstavní projekt či jinak veřejně prezentovatelné dílo klauzurní komisi složené z pedagogů napříč specializacemi a studijními programy fakulty. Výsledné bodové hodnocení je průměrem hodnocení všech členů komise. Klauzurní zkouška je veřejně přístupná všem studentům a pedagogům OU a odborné veřejnosti.