Courses

Course title:Piano Playing 1
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Keyboard Instruments
Course code:KKN / 1HCI6
Credits:13
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Daniel Skála, Ph.D. (G)
Language:Czech, English
ISCED F broad: 
Annotation:Hra na cimbál 6 je klíčovým studijním předmětem specializace Cimbál v rámci studijního programu Instrumentální hra. Individuální výuka je zaměřena na rozvoj studujících po stránce umělecké i technické. Na technických aspektech hudební interpretace studující pracují prostřednictvím etud a technické literatury; po stránce stylové a výrazové se pak zdokonaluje hrou skladeb přednesových. Studiem originálního cimbálového repertoáru a také transkripcí skladeb původně určených jiným hudebním nástrojům se studující jednak seznamují s nejvýznamnějšími interpretačními tradicemi a přístupy ve svém oboru, a jednak získávají přehled o specifických rysech hudby různých stylových období. Souvislosti s jinými hudebními obory jsou prezentovány na dílech významných autorů českého a světového hudebního umění. Do programu předmětu jsou zařazeny krátkodobé výukové bloky vedené špičkovými interprety specializovanými na oblast staré hudby či hudby soudobé. Ve třetím, závěrečném ročníku bakalářského studia se studující dopracovávají technické suverenity a vlastního, originálního, přesvědčivého uměleckého projevu. Studující jsou obeznámeni se širokou škálou různých interpretačních přístupů a nástrojových technik, přičemž nadále rozvíjí znalosti a zkušenosti ze specializovaných hudebních oblastí jako např. provozovací praxe staré či soudobé hudby. Studující vykazují pokročilou míru samostatnosti při nácviku studovaných skladeb; jsou schopni analyzovat technické a interpretační problémy, navrhovat strategie jejich řešení a efektivně strukturovat vlastní práci při implementování těchto strategií. Upevňovány jsou zdravé fyziologické a psychologické návyky spojené s cvičením, studiem a veřejným provozováním hudby. Na konci kurzu by studující měli být vybaveni technickou zdatností a interpretační vyspělostí, která podmiňuje zvládnutí náročného, rozsáhlého a stylově různorodého repertoáru a která umožňuje vstup do hudební profese.