Courses

Course title:Piano Playing 1
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Keyboard Instruments
Course code:KKN / 1HCI4
Credits:8
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Daniel Skála, Ph.D. (G)
Language:Czech, English
ISCED F broad: 
Annotation:Hra na cimbál 4 je klíčovým studijním předmětem specializace Cimbál v rámci studijního programu Instrumentální hra. Individuální výuka je zaměřena na rozvoj studujících po stránce umělecké i technické. Na technických aspektech hudební interpretace studující pracují prostřednictvím technické literatury; po stránce stylové a výrazové se pak zdokonalují hrou skladeb přednesových. Studiem originálního cimbálového repertoáru a také transkripcí skladeb původně určených jiným hudebním nástrojům se studující jednak seznamují s nejvýznamnějšími interpretačními tradicemi a přístupy ve svém oboru a jednak získávají přehled o specifických rysech hudby různých stylových období. Souvislosti s jinými hudebními obory jsou prezentovány na dílech významných autorů českého a světového hudebního umění. Do programu předmětu jsou zařazeny krátkodobé výukové bloky vedené špičkovými interprety specializovanými na oblast staré hudby či hudby soudobé. Cílem předmětu ve druhém ročníku je posilovat technickou zdatnost studujících a postupně rozvíjet jejich schopnost individuálního hudebního projevu. Studující jsou vedeni ke schopnosti samostatně analyzovat technické a interpretační problémy, navrhovat strategie a jejich řešení a efektivně strukturovat vlastní práci při implementování těchto strategií. Rozvíjeny jsou zdravé fyziologické a psychologické návyky spojené s cvičením, studiem a veřejným provozováním hudby. Na konci kurzu by studující měli být vybaveni technickou a interpretační zdatností potřebnou ke kvalitnímu veřejnému provedení náročnějšího a rozsáhlejšího hudebního repertoáru v porovnání s prvním ročníkem.