Courses

Course title:Piano Playing 1
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Keyboard Instruments
Course code:KKN / 1HCI2
Credits:8
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Daniel Skála, Ph.D. (G)
Language:Czech, English
ISCED F broad: 
Annotation:Hra na cimbál 2 je klíčovým studijním předmětem specializace Cimbál v rámci studijního programu Instrumentální hra. Individuální výuka je zaměřena na rozvoj studujících po stránce umělecké i technické. Na technických aspektech hudební interpretace studující pracují prostřednictvím technické literatury; po stránce stylové a výrazové se pak zdokonalují hrou skladeb přednesových. Studiem originálního cimbálového repertoáru a také transkripcí skladeb původně určených jiným hudebním nástrojům se studující jednak seznamují s nejvýznamnějšími interpretačními tradicemi a přístupy ve svém oboru a jednak získávvají přehled o specifických rysech hudby různých stylových období. Cílem předmětu v prvním ročníku je odstranit dílčí technické nedostatky (pokud studující s nějakými do studia přichází) a zahájit proces postupného rozvíjení individuálního hudebního projevu studujících s důrazem na jejich vlastní uměleckou tvořivost. Na konci kurzu by studující měli být vybaveni technickou a interpretační zdatností potřebnou ke kvalitnímu veřejnému provedení relativně méně náročného a rozsáhlého hudebního repertoáru v porovnání s vyššími ročníky.