Courses

Course title:Russian Grammar - syntax
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Slavonic Studies - Department of Russian
Course code:KRU / 1GRJ3
Credits:3
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:doc. PhDr. Zdeňka Nedomová, Ph.D. (G); Mgr. Lukáš Plesník, Ph.D.
Language:Russian
ISCED F broad: 
Annotation:Předmět navazuje na předmět KRU/1GRJ1,2. V přednášce je podán systematický výklad větných členů a větných struktur v ruštině v porovnání s češtinou. V semináři se metodou oboustranného překladu procvičují obtížnější jevy ruské syntaxe jednoduchých vět i souvětí (se zaměřením na rozdíly ve vyjadřování větných členů a rozdílné způsoby spojování slov v obou jazycích).