Courses

Course title:Company culture and management strategy
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Sociology
Course code:KSE / 1FKSR
Credits:7
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA (G); PhDr. Marek Schneider, Ph.D. (G); Bc. Ing. Jiří Gavenda, MBA; Mgr. Bc. Šárka Hermanová; Mgr. Zuzana Wojewodová
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je seznámit studující se všemi aspekty kultury organizací, resp. s vlivem firemní kultury na vybrané oblasti strategického a operativního řízení. Výuka je zaměřena na rozvoj schopnosti holistického uvažování nad organizací jako nad systémem činností a procesů, které jsou provázány základními hodnotami promítnutými v kultuře organizace. Studující zpracovávají v rámci modelových situací a případových studií vlastní řešení předložených problémových okruhů a rozvíjí schopnost analyzovat organizaci jako celek a nacházet možné organizační dysfunkce. Pozornost bude věnována jak prostředí malých a středních firem, tak organizací korporátního charakteru s mezinárodní personální strukturou. Pro lepší pochopení komplexnosti tématu HR studující prezentuje dosažené výsledky učení v rámci sdružené ústní závěrečné komisionální zkoušky (spolu s předměty KSE/1MRRK a KSE/1PERP) formou přípravy a obhajoby případové studie.