Courses

Course title:Art History 4
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of the Theory and History of Fine Arts
Course code:KTD / 1DJI4
Credits:3
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D. (G)
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Cyklus přednášek a cvičení mapující vývoj evropského umění od nástupu baroka do poloviny 19. století. Přibližuje situaci ve výtvarném umění po Tridentském koncilu a hodnotí jeho případný dopad na budoucí charakter barokního umění, všímá si národních specifik španělského a francouzského baroka a prizmatem dvojice společenských modelů sleduje odlišný vývoj vlámského a holandského umění 17. století. Přibližuje modernizační a emancipační tendence v období osvícenství, všímá si vybraných příkladů architektury období francouzské revoluce a nahlíží je jako předpolí utopických projektů 20. století. Především prostřednictvím malířství pak sleduje vývoj ve výtvarném umění první poloviny 19. století a dává jej do souvislostí s proměnou klimatu v tehdejší společnosti. V jednotlivých lekcích je kladen důraz na postižení základních morfologických a ikonografických aspektů vizuální kultury daného období, včetně přiblížení sociopolitického, ideologického a hospodářského kontextu.