Courses

Course title:Art History 3
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of the Theory and History of Fine Arts
Course code:KTD / 1DJI3
Credits:2
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D. (G)
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Cyklus přednášek a seminářů sleduje vývoj evropského umění od 15. století do potridentské doby. Na příkladu polarity italského a záalpského umění postihuje rozdíly mezi oběma modely a analyzuje dopady reformačního hnutí na dobovou vizuální kulturu. Podává přehled dějin umění jako dějin umělců (G. Vasari), nahlíží umění jako nástroj reprezentace moci papežů i jako výraz emancipace tvůrců, a zároveň sleduje vývoj umění z hlediska stylové morfologie - renesance vs. manýrismus, klasická vs. neklasická fáze slohu, H. Wölfflin a jeho základní pojmy dějin umění. Všímá si problémů kontinuity a diskontinuity mezi epochou renesance a 17. stoletím i aktuálnosti manýrismu v kontextu moderny i postmoderny. V jednotlivých lekcích je kladen důraz na postižení základních morfologických a ikonografických aspektů vizuální kultury daného období, včetně přiblížení sociopolitického, ideologického a hospodářského kontextu.