Courses

Course title:Art History 2
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of the Theory and History of Fine Arts
Course code:KTD / 1DJI2
Credits:3
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D. (G)
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Cyklus přednášek a cvičení sleduje vývoj evropského umění od 13. století po nástup renesance. Na příkladu Itálie zkoumá vliv pozdní scholastiky na umění 13. 14. století, stejně jako mapuje vývoj záalpského umění, zvláště ve Flandrech a Burgundsku, ústícího na počátku 15. století v tzv. vlámský realismus. Na příkladu polarity italského a záalpského umění postihuje rozdíly mezi oběma koncepčními modely zobrazování "skutečnosti". Přibližuje okolnosti vzniku italského "rinascimenta", příčiny jeho zájmu o antiku i důvody jednostranné renesanční negace středověku. V jednotlivých lekcích je kladen důraz na postižení základních morfologických a ikonografických aspektů vizuální kultury daného období, včetně přiblížení sociopolitického, ideologického a hospodářského kontextu.