Courses

Course title:Bachelor Seminar
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of the Theory and History of Fine Arts
Course code:KTD / 1BKSV
Credits:1
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 1 [Hours/Week], Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Hana Vorlová, Ph.D. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Jednosemestrální seminář slouží studentům jako informační a metodická platforma pro přípravu bakalářských prací. Přispěje k rozvoji informačních, orientačních, konstruktivních, organizačních a komunikačních dovedností, potřebných při přípravě a následné faktické realizaci vlastní závěrečné práce. Pomůže při bližším osvojení základních pravidel, norem citování a obecných dovedností při práci s odbornou literaturou a prameny. V rámci semináře lze veřejně konzultovat problémy koncepčního a metodologického charakteru, vzniklé při přípravě vlastní práce. Skupinová výuka má silnou motivační rovinu, je žádoucí aktivní zapojení a diskuse studentů nad jednotlivými tématy. Vedle teoretického výkladu je seminář orientován i směrem k ukotvení v praxi, mj. formou konkrétních analýz již obhájených bakalářských prací. Dochází k získávání poznatků díky principu "dobré praxe" i díky poučení se z chyb a nedostatků předchůdců.