Courses

Course title:Exam - English B1/B2
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of the Theory and History of Fine Arts
Course code:KTD / 1ANG4
Credits:6
Semester:Summer
Level of study:
Format of study:
Name of the lecturer:Mgr. Martin Čurda, Ph.D. (G)
Language:English
ISCED F broad: 
Annotation:Absolvent prokáže znalosti anglického jazyka na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Dokáže vhodně použít běžné komunikační a zdvořilostní fráze v interkulturním prostředí, disponuje patřičnou odbornou slovní zásobou a je schopen používat pokročilé gramatické struktury anglického jazyka v míře, která umožňuje naplnit charakterizované komunikační potřeby studentů na akademické půdě i mimo ni. Základní literaturou pro výuku je některá z učebnic v sekci literatura.