Courses

Course title:Spanish 2 (A1/A2)
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Romance Studies
Course code:KRO / 0SP2X
Credits:5
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Irena Fialová, Ph.D. (G); Lektor Lektor
Language:Spanish
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je seznámit studenta se základy španělského jazyka, s jeho gramatickým systémem, pravopisem a výslovností. Student se bude pohybovat ve složitějších komunikačních situacích, pro které bude nutno zvládnout především systém slovesných časů a příslovečných určení. Předmět je určen pokročilým začátečníkům, kteří po jeho absolvování dosáhnou úrovně A1/A2 podle Společného evropského referenčního rámce. Studující s úrovní min. A1/A2 podle SERR si mohou místo předmětů 0SP1X a 0SP2X zapsat v LS předmět Zkouška ze španělštiny (A1/A2), jehož obsahem je závěrečný zkouškový test na odpovídající úrovni bez nutnosti prezenční účasti na výuce.