Courses

Course title:Basics of psychology for health professions
Faculty:Faculty of Medicine
Department:Department of Nursing and Midwifery
Course code:UOM / 0IOPO
Credits:2
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 30 [Hours/Semester]
Name of the lecturer:doc. PhDr. Mgr. Radka Kozáková, PhD. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Seznamuje studenty se základní psychologickou terminologií, s psychickými procesy a jejich charakteristikou, s psychologickými teoriemi osobnosti, s poznatky o citovém prožívání, kognitivních procesech a chování člověka. Podává základní informace o ontogenezi vývoje psychiky a vývoji psychosociálních potřeb jedince od narození až do smrti, které směřuje ke kvalitnějšímu pochopení chování nemocného dítěte, k pochopení jeho potřeb i problémů, které nemoc přináší jemu i jeho rodině. Řeší problematiku psychologie nemocných dětí všech věkových skupin.