Courses

Course title:Czech for Foreigners 1 - czech texts
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Czech Language
Course code:KCJ / 0CECT
Credits:3
Semester:Winter / Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Michaela Hanušková (G); doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.; Mgr. Kristýna Kovářová, Ph.D.; Mgr. Miroslav Kubát, Ph.D.; PhDr. Lucie Radková, Ph.D.
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Předmět, realizovaný formou semináře, je určen pouze zahraničním studentům (nerodilým mluvčím), jejichž znalost češtiny je minimálně na úrovni A2 (dle Společného evropského referenčního rámce). Studenti se na základě práce s autentickým materiálem, včetně zvukových nahrávek, seznámí s texty z různých stylových a žánrových oblastí (např. televizní a rozhlasová reportáž, zprávy, interview, pohádka, přednáška, referát, básnický text, návod). Důraz bude kladen na rozvoj komunikačních dovedností a vztah současné spisovné normy a nespisovných útvarů, rovněž na rozvíjení stylizačních schopností studenta (tvorba psaných a mluvených textů). Výuka probíhá v českém jazyce. Pro začátečníky z neslovanských zemí je určen předmět KCJ/0CEC1, pro začátečníky ze slovanských zemí je určen předmět KCJ/0CEC2. The course is taught in Czech (A2 language level is required). Students will work with authentic material, including sound recordings, to get acquainted with texts from various styles and genres (eg television and radio coverage, news, interviews, fairy tales, lectures, papers, poetry texts, instructions). Emphasis will be placed on the development of communication skills and the relationship between the current standard and substandard in the Czech language, as well as the development of student's stylization skills (written and spoken texts). The course KCJ/0CEC1 is intended for beginners from non-Slavic countries, the course KCJ/0CEC2 is intended for beginners from Slavic countries.