UO

Jana Grollová

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:Mgr. Jana Grollová, Ph.D.
Room, floor, building: DM 401, Building DM
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: VIVARIUM - Centre for Research in Medieval Society and Culture (Faculty of Arts)
Department of History (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 2005
E-mail:
Personal website:No record found.Vybrané publikace - anglicky

Grollová, J. Dobré ráno. Sedm smrtelných hříchů. [Televizní relace]. Česká televize. 2018.
Grollová, J. Biblická lupa. sedm smrtelných hříchů. [Televizní relace]. 2017.
Grollová, J. Dobré ráno. [Televizní relace]. Česká televize. 2017.
Grollová, J. Memento mori středověkých reformních postil.: Obraz života a smrti v písemné tradici českého středověkého kazatelství. 1. vyd. České Budějovice: Bohumír NĚMEC - VEDUTA, 2017. 336 s. ISBN 978-80-88030-22-5.
Grollová, J. "Včela je sice malá ... , ale to, co dává, je ze všeho nejsladší." Zvířecí symbolika v českých kázáních 14.-15. století jako didaktická pomůcka katechetiky. In: S. Konarska-Zimnicka, L. Kostuch, B. Wojciechowska. Zwierzeta w historii, literaturze i sztuce Europy. 1. vyd. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2017. s. 229-241. ISBN 978-83-7133-695-9.
Grollová, J. Vernakulární literatura 15. století určená ženám - bekyním. In: Rywiková, Daniela, ed. a Lavička, Roman, ed.. Ordo et paupertas. Českokrumlovský klášter minoritů a klarisek ve středověku v kontextu řádové zbožnosti, kultury a umění. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 229-241. ISBN 978-80-7464-936-3.

Všechny publikace - anglicky

Grollová, J. Dobré ráno. Sedm smrtelných hříchů. [Televizní relace]. Česká televize. 2018.
Grollová, J. Biblická lupa. sedm smrtelných hříchů. [Televizní relace]. 2017.
Grollová, J. Dobré ráno. [Televizní relace]. Česká televize. 2017.
Grollová, J. Memento mori středověkých reformních postil.: Obraz života a smrti v písemné tradici českého středověkého kazatelství. 1. vyd. České Budějovice: Bohumír NĚMEC - VEDUTA, 2017. 336 s. ISBN 978-80-88030-22-5.
Grollová, J. "Včela je sice malá ... , ale to, co dává, je ze všeho nejsladší." Zvířecí symbolika v českých kázáních 14.-15. století jako didaktická pomůcka katechetiky. In: S. Konarska-Zimnicka, L. Kostuch, B. Wojciechowska. Zwierzeta w historii, literaturze i sztuce Europy. 1. vyd. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2017. s. 229-241. ISBN 978-83-7133-695-9.
Grollová, J. Vernakulární literatura 15. století určená ženám - bekyním. In: Rywiková, Daniela, ed. a Lavička, Roman, ed.. Ordo et paupertas. Českokrumlovský klášter minoritů a klarisek ve středověku v kontextu řádové zbožnosti, kultury a umění. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 229-241. ISBN 978-80-7464-936-3.
Grollová, J. Česko-polské vlivy v raněbarokní homiletice na příkladu postil Grzegorze z Zarnowca a Jakuba Wujka z Wagrowca. In: CZAJKOWSKI, Krzysztof, ed. a ZÁŘICKÝ, Aleš, ed.. Śladami Polaków na czeskim/austriackim Śląsku = Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku = (Following the traces of the Poles in Czech/Austrian Silesia). 1. vyd. Częstochowa: Fundacja "Silva Rerum Polonarum", 2016. s. 265-286. Fundacja "Silva Rerum Polonarum". ISBN 978-83-945669-0-6.
Rywiková, D., Černý, P. a Grollová, J. Klášter minoritů a klarisek v Českém Krumlově. Umění, zbožnost, architektura. České Budějovice: Veduta, 2015. 355 s. ISBN 978-80-86829-99-9.
Grollová, J. Minoritská spiritualita v reflexi Tomáše ze Štítného a její vliv na náboženské vzdělávání laiků a počátky vernakulární literatury v českém reformním hnutí. In: Klášter minoritů a klarisek v Českém Krumlově. Umění, zbožnost, architektura. České Budějovice: Veduta, 2015. s. 297-308. ISBN 978-80-86829-99-9.
Grollová, J. Pojetí křesťanských morálií v díle západočeských myslitelů Jakoubka ze Stříbra a Jana Rokycany. In: Historická dílna VIII. Sborník příspěvků přednesených v roce 2013. . Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 62-77. ISBN 978-80-261-0399-8.
Grollová, J. Christian moralia as a didactical instrument of medieval education. In: Christianity and the development of culture - Kresťanstvo ako nositeĺ kultúry: Christianity and the development of culture - Kresťanstvo ako nositeĺ kultúry 2013-05-20 Prešov. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově, 2013. Prešovská univerzita v Prešově, 2013. s. 75-81. ISBN 978-80-555-1034-7.
Rywiková, D. a Grollová, J. Militia est vita hominis: Sedm smrtelných hříchů a sedm skutků milosrdenství v literárních a vizuálních pramenech českého středověku. 1. vyd. České Budějovice, Ostrava: Veduta, 2013. 312 s. ISBN 978-80-86829-85-2.
Grollová, J. Sedm smrtelných hříchů v literárním díle Petra Chelčického. Mediaevalia historica bohemica. 2013,
Grollová, J. Diferenciace přístupů k autoritě na příkladu augustiniánské zbožnosti 14. století. In: Jan Lucemburský. Kultura, umění a zbožnost na Moravě a ve Slezsku v době vlády prvního Lucemburka. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. s. 213-230. ISBN 978-80-7464-108-4.
Grollová, J. Diferenciace přístupů k autoritě na příkladu augustiniánské zbožnosti 14. století. In: Mezinárodní vědecká konference Král, který létal. Ostrava: Ostravská univerzita. 2011.
Brňovják, J. a Grollová, J. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy. 2011.
Grollová, J. Queen?s university of Belfast. 2011.
Grollová, J. Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici. 2010.
Grollová, J. Formování nauky o sedmi smrtelných hříších a její reflexe v díle Tomáše ze Štítného a Petra Chelčického. Sredniowiecze polskie i powszechne. 2009, roč. 2009, č. 1(5), s. 177-194. ISSN 0208-6336.
Grollová, J. a Brňovják, J. Historie-Historica. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 16. 2009.
Grollová, J. Pojetí pýchy v traktátech O sedmi hřieších hlavních Tomáše ze Štítného a Petra Chelčického. Kultúrne dejiny. 2009, roč. 1, s. 5-23. ISSN 1338-2209.
Grollová, J. Zbožnost v Moravské Ostravě. In: Bílá kniha. 17 příběhů z ostravské kulturní historie. 1. vyd. Ostrava: Statutární město Ostrava, 2009. s. 158-168. ISBN 978-80-254-6362-8.
Grollová, J. a Pavelčíková, N. An overview of the History of the Czech Lands. 2008.
Grollová, J. a Zářický, A. Historie - Historica. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 15.. 2008.
Grollová, J. Pojetí pýchy, závisti a hněvu v traktátu Petra Chelčického. In: Angelus pacis. Sborník prací k poctě Noemi Rejchrtové. Praha: Historický ústav, 2008. Historický ústav, 2008. s. 237-255. ISBN 978-80-7286-125-5.
Grollová, J. Sedm smrtelných hříchů v literárním díle Tomáše ze Štítného a Petra Chelčického. 2008.
Grollová, J. Sedm smrtelných hříchů v literárním díle Tomáše ze Štítného a Petra Chelčického. In: Historie/Historica 15/2008. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 31-40. ISBN 978-80-7368-479-2.
Grollová, J. Universität Viadrina Frankfurt (Oder). 2008.
Grollová, J. University of Sakarya. 2008.
Grollová, J. a Zářický, A. Historie - Historica. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 14.. 2007.
Grollová, J. Nárys vývoje základních koncepcí křesťanské morálky v rámci středověké teorie výchovy. Acta historica neosoliensia. 2007, č. 10, s. 257-271. ISSN 1336-9148.
Grollová, J. Proměny výchovy a její role v duchovní kultuře středověku na příkladu traktátové literatury reformního hnutí 14. a 15. století.. In: Cirkevné knižnice - ich funkcie a význam v dejinách. Banská Bystrica. 2007.
Grollová, J. Sakarya University. 2007.
Zářický, A. a Grollová, J. Celostátní studentská vědecká konference HISTORIE 2006 [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2006.
Grollová, J. Historie - Historica. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 13.. 2006.
Grollová, J. Role světce ve výchovné koncepci Tomáše ze Štítného. In: Svätec a jeho funkcie v spoločnosti. Banská Bystrica. 2006.
Grollová, J. Role světce ve výchovné koncepci Tomáše ze Štítného. In: Svätec a jeho funkcie v spoločnosti I.. Bratislava: Chronos, 2006. Chronos, 2006. s. 411-425. ISBN 80-89027-19-9.
Grollová, J. Historie - Historica. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 12.. 2005.
Grollová, J. Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I. (A-M) (2 hesla). In: Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I. (A-M). 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2005. ISBN 80-7368-024-6.
Grollová, J. Pohanstvo a kresťanstvo (Zborník z konferencie usporiadanej 5. - 6. 2. 2003 v Banskej Bystrici). 2005.
Grollová, J. Historie - Historica. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity 11.. 2004.


AuthorTitleType of thesisYear
Braná ZuzanaThe beginnings of the Czechoslovavak Hussite Church on examples of villages of Šumperk parishMaster's thesis 2015 
Březinský PavelOrigins of Parishes in Svinov (Genesis of the Church of King Jesus, Hus´ group and their fellowship)Master's thesis 2015 
Kubeczková KarinHistorical development congregation of the Czech Brethren Evangelical church in Frýdek-Místek since 1945Bachelor's thesis 2014 
Maděrová HanaConstitution and development of Evangelical Church of Czech Brethern in Frýdek between 1919 and 1945Bachelor's thesis 2013 
Místecký MichalAn Interpretation of the Byzantine Iconoclasm in the Work of Marie-José MondzainBachelor's thesis 2013 
Březinský PavelThe Marian churches in Michálkovice, Radvanice and Hrabůvka (circumstances of the origin of parish municipalities in the suburbs of Ostrava)Bachelor's thesis 2012 
Kudelová MonikaSt.Antony from Padova in the expression of the piete and the pilgrimage tradition in bishopric Olomouc from 17th century to the presentBachelor's thesis 2012 
Tomiczková EliškaSpiritual work of protestant exiles in the example of Jiří Třanovský and Jiří SarganekBachelor's thesis 2012 
Kubějová HelenaTheory of subordination of Brother's union in Viktor Hájek's work in the context with czech historiography in first half of 20th centuryBachelor's thesis 2011 
Mácalová EvaThe problems of discipline in writing of Petr ChelčickýBachelor's thesis 2011 
Fizková MagdalénaReform Movement in the Unity of Brethren Based on the Literary Work of Lukas of PragueBachelor's thesis 2010 


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

social hub