UO

Julius Sekera

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:doc. PhDr. Julius Sekera, CSc.
Room, floor, building: SA 318, Building SA
Position:Head of Department
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Social Education (Faculty of Education)
Centre for Research of Educational Processes (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 597 09 2656
+420 731 193 897
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Sekera, J. Koncepce výcviku Kno-Sa-Le na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. In: Multidisciplinarita v adiktologii: Poznámky z psychoterapie I 2018-04-05 Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské v Bílé Vodě. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2018. s. 46-67. ISBN 978-80-7599-022-8.
Sekera, J. Poznámky z psychoterapie I: Spolupráce katedry sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity a Psychiatrické léčebny Marianny Oranžské v Bílé Vodě. 2018.
Sekera, J., Richterová, B., Slaninová, G., Cisovská, H., Kubíčková, H., Štenclová, V. a Kalousková, M. Osobnostní růst v podmínkách přípravy sociálních pedagogů na pedagogických fakultách v Ostravě a Hradci Králové. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. Bezvedeb. 101 s. ISBN 978-80-7464-895-3.
Sekera, J. Psychoterapeutické a sebeprožitkové výcviky sociálního pedagoga. In: Možnosti uplatnění sociálního pedagoga/sociální pedagogiky v současné společnosti: Možnosti uplatně+ní sociálního pedagoga/sociální pedagogiky v současné společnosti 2015-11-05 Pedagogická fakulta Hradec Králové. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016. s. 252-260. ISBN 978-80-7435-655-1.
Sekera, J. Veterinární "léčbou" ke snižování kriminality?. In: Konference sekce sociální patologie MČSS: Úvahy nad sociální patologií 2016-04-20 Svratka. Praha: Masarykova česká sociologická společnost, sekce sociální patologie, 2016. s. 155-166. ISBN 978-80-905443-3-8.
Sekera, J. Cesta k humanismu přes seberozvoj studentů učitelství. In: Rozvoj kompetencií učiteľa v prospech humanizácie. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitnýc: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied, katedra pedagogických štúdií. 2015.
Sekera, J. Transformace systému péče o ohrožené děti očima ředitelů dětských domovů. 2015.
Sekera, J. Sociální pedagogika II.. 2014.
Sekera, J. Posudek na studii Prosociální charakteristiky osobnosti dobrovolníků. 2013.
Sekera, J. Posudek Podněty z oblasti hlubinné psychologie pro nově pojatou teorii výchovy a pedagogickou praxi. 2013.
Sekera, J. Sociální pedagogika. In: Sborník rozšířených anotací Balíčků odborných kompetencí - 2. díl.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 181-186. ISBN 978-80-7464-354-5.
Sekera, J. Sociální pedagogika I.. 2013.
Sekera, J., Kubíčková, H., Sekera, O., Cisovská, H. a Bolková, G. Možnosti využití experiencionality v přípravě pedagogických pracovníků. 1. vydání. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. 132 s. ISBN 978-80-7464-203-6.
Sekera, J. Posudek článku Podněty z oblasti hlubinné psychologie pro nově pojatou teorii výchovy a pedagogickou praxi. 2012.
Sekera, J. Posudek příspěvku Alecje Leix Očekával jsem, že to bude fanatická katolička, a nebyla. 2012.
Sekera, J. Sociální pedagogika a experienciální aktivity. In: Možnosti využití experiencionality v přípravě pedagogických pracovníků. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2012. s. 8-43. ISBN 978-80-7464-203-6.
Sekera, J. Posudek habilitační práce Mgr. Štefana Chudého, Ph.D. na téma Teoretické a normativné diskurzy vo výchove. 2011.
Sekera, J. Posudek rigorózní práce Mgr. Dariny Michalcio na téma Současná činnost Policie ČR a jednotlivé aspekty ovlivňující kvalitu a efektivitu výuky profesní přípravy příslušníků základní odborné přípravy v policejních školách. 2011.
Sekera, J. Kázeň ve škole z pohledu učňovské mládeže a z pohledu vedení škol. In: Pohledy expertů na mezilidské vztahy ve školách ostravského regionu. první. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 17-43. ISBN 978-80-7368-911-7.
Sekera, J. Názory studentů bakalářského a navazujícího magisterského kombinovaného studia oborů Sociální pedagogika - prevence a resocializace na kvalitu výuky a vyučujících. In: Pedagogická evaluace 2010. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2010. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2010. s. 269-279. ISBN 978-80-7368-912-4.
Sekera, J. Pohledy expertů na mezilidské vztahy ve školách ostravského regionu.: Škola a kázeň žáků. první. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. 107 s. ISBN 978-80-7368-911-7.
Sekera, J. Profesor Andrzej Radziewicz-Winnicki w kontekście wspomnień oraz innych powiazań. In: Czas spoleczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego Katowice, 2010. Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego Katowice, 2010. s. 749-755. ISBN 978-83-226-1967-4.
Sekera, J. Research project: the community system in resocialization institutions for adolescents. In: Disability - the contextuality of its meaning. Szczecin: University of Szczecin, 2010. University of Szczecin, 2010. s. 429-434. ISBN 978-83-60903-90-2.
Sekera, J. Interpersonální zaměření personálu ve výchovných ústavech. In: Budoucnost a sociální patologie. Masarykova česká sociologická společnost, sekce sociální patologie, 2009. s. 260-266. ISBN 978-80-903541-6-5.
Sekera, J. K sociálnímu pedagogovi (vychovateli) s terapeutickou kompetencí. In: Socialia. Universita M. Bela v Bánské Bystrici: Universita M. Bela Banská Bystrica. 2009.
Sekera, J. K sociálnímu pedagogovi (vychovateli) s terepeutickou kompetencí. In: Socialia 2009. Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela, 2009. s. 84-88. ISBN 978-80-8083-895-9.
Sekera, J. K sociálnímu pedagogovi (vychovateli) s terepeutickou kompetencí. In: Socialia 2009. Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela, 2009. s. 84-88. ISBN 978-80-8083-895-9.
Sekera, J. Projekt badawczy. In: W kregu niepelnosprawności - teoretyczne i praktyczne aspekty poszukiwań w pedagogice specjalnej. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2009. Uniwersytet Szczeciński, 2009. s. 315-320. ISBN 978-83-60903-83-4.
Sekera, J. Projekt badawczy System wspólnotowy w zakladach resocjalizacyjnych dla adolescentów. In: Resocialisation. University of Szczecin, Faculty of Humanities: University of Szczecin. 2009.
Sekera, J. The Community System in Re-Socialization Institutions for Adolescents. New Educational Review. 2009, roč. 7, č. 18, s. 56-108. ISSN 1732-6729.
Sekera, J. Analýza vybraných charakteristik výchovného ústavu ve vzorku těchto zařízení výzkumného projektu Komunitní systém v resocializačních zařízeních pro adolescenty. In: Pedagogická evaluace ´08 Socialia 2008. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2008. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2008. s. 24-36. ISBN 978-80-7368-655-0.
Sekera, J. Dosavadní výzkumy v dětských domovech se školou a ve výchovných ústavech. In: Socialia 2007. Prevencia sociálnopatologických javov u detí, mládeže a dospelých. Baská Bystrica: Pedagogická fakulta Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2008. Pedagogická fakulta Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2008. s. 302-307. ISBN 978-80-8083-595-8.
Sekera, J. Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v roce 55. výročí vysokoškolského vzdělávání v regionu. In: 55. výročí vysokoškolského vzdělávání učitelů na severní Moravě a ve Slezsku. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2008. s. 143-148. ISBN 978-80-7368-616-1.
Sekera, J. Klima mezi pedagogickým personálem výchovných ústavů. Speciální pedagogika. 2008, roč. 18, č. 4, s. 19-36. ISSN 1211-2720.
Sekera, J. Komunitní systém v resocializačních zařízeních pro adolescenty I: Mezilidské vztahy personálu v resocializačních zařízeních pro adolescenty. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2008. 235 s. ISBN 978-80-7368-534-8.
Sekera, J. Připravenost pedagogických pracovníků vybraných základních škol na diagnostiku, prognostiku a prevenci šikany ve škole. 2008.
Sekera, J. a Kubíčková, H. Relacje miedzyludzkie wśród personelu oraz postawy adolescentów wobec ich pobytu w zakladach wychowawczych. In: Pedagog spoleczny w meandrach srodowiska lokalnego. Szczecin: Katedra Pedagogiki Spolecznej Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008. Katedra Pedagogiki Spolecznej Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008. s. 534-545. ISBN 978-83-928311-0-5.
Sekera, J. a Krpec, R. Extrémní polohy klimatu v pedagogických sborech reedukačních zařízení. In: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. České Budějovice: katedra pedagogiky a psychologie Pf JU, 2007. katedra pedagogiky a psychologie Pf JU, 2007. s. 60-61. ISBN 978-80-7040-987-9.
Sekera, J. a Krpec, R. Extrémní polohy klimatu v pedagogických sborech reedukačních zařízení. In: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi pedagogického výzkumu. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. s. 156-165. ISBN 978-80-7394-061-4.
Sekera, J. a Krpec, R. Extrémní polohy klimatu v pedagogických sborech reedukačních zařízení. In: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. České Budějovice: katedra pedagogiky a psychologie Pf JU, 2007. katedra pedagogiky a psychologie Pf JU, 2007. s. 60-61. ISBN 978-80-7040-987-9.
Sekera, J. Klima mezi pedagogickým personálem ve výchovných ústavech. In: Studia Paedagogica U 12. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická Fakulta, 2007. Masarykova univerzita, Filozofická Fakulta, 2007. s. 25-43. ISBN 978-80-210-4472-2.
Sekera, J., Kurelová, M., Koukola, B., Filipi, V. a Kubíčková, H. Komunitní systém v resocializačních zařízeních pro adolescenty : Analýza profesní činností vychovatelů a učitelů ve výchovných ústavech. In: Kultura w środowisku akademickim z perspektywy zmiany spolcznej.. Szczecin: Institut Pedagogiki i Psychologii Univwersytetu Sczeczińskego. 2007.
Sekera, J. Project of Research in the Re-educational Institutes of the Czech Republic in the Period from 2006 to 2008. The New Educational Review. 2007, roč. 13, č. 12, s. 217-230. ISSN 1732-6729.
Kubíčková, H. a Sekera, J. Relacje miedzyludzkie wśród personelu oraz postawy adolescentów wobec ich pobytu w zakladach wychowawczych. In: Kultura w środowisku akademickim z perspektywy zmiany spolecznej. Szczecin: Insytut Pedagogiki i Psychologii US. 2007.
Sekera, J. Profesní kompetence sociálních pracovníků a jejich hodnocení klientely. 2006.
Sekera, J. Společenské představy o dětství a představy dětí o . 2006.
Sekera, J. Vzdělávací instituce v pedagogickém výzkumu. In: Pedagogický výzkum: reflexe společenských potřeb a očekávání?. Olomouc: UP Olomouc, 2005. UP Olomouc, 2005. s. 258-261. ISBN 80-244-1079-6.
Sekera, J. Pedagogika na Ostravské univerzitě. 2004.
Sekera, J. Školní šikanování. 2004.
Sekera, J. Vyjdednávání a řešení konfliktů. 2004.
Sekera, J. Když převažuje ostraha. Právo. 2003, roč. 13, č. 11, s. 7-7.
Sekera, J. Klima mezi personálem ve výchovných ústavech. In: Aktuálne trendy v teórii výchovy. Fakulta humanitných a prirodných vied Prešovsej univerzity v Prešove. 2003.
Sekera, J. Klima v týmu pedagogických pracovníků výchovných ústavů. In: Socialia 2002: Socialia 2002 K sociální analýze mládeže, 2. díl 10. 11. 2002 Ústav sociálních studií, PdF UHK Hradec Králové. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003. Gaudeamus, 2003. s. 253-256. ISBN 80-7041-557-6.
Sekera, J. Komunikace mezi vedoucími pracovníky a vychovateli ve výchovných ústavech. In: Pedagogická diagnostika 2003. Výchovně zanedbané dítě.: Pedagogická diagnostika 2003. Výchovně zanedbané dítě. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2003. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2003. s. 113-125. ISBN 80-7042-273-4.
Sekera, J. Komunikace ve výchovných ústavech. Speciální pedagogika. 2003, roč. 13, s. 274-296. ISSN 1211 - 2720.
Sekera, J. Pedagogická diagnostika 2003. Výchovně zanedbané dítě. [Workshop]. PdF Ostravské univerzity, Ostrava, Česká republika. 2003.
Sekera, J. Pokus o vymezení vztahu sociální práce a sociální pedagogiky. In: Sociální pedagogika jako vědní obor a studijní disciplína: Pokus o vymezení vztahu sociální práce a sociální pedagogiky 2003-11-26 Olomouc. Olomouc: Socialia, 2003. Socialia, 2003. s. 66-77. ISBN 80-244-0878-3.
Sekera, J. Research into interpersonal relations in young offenders institutes. The New Educational Review. 2003, roč. 1, č. 12, s. 119-145. ISSN 83-7322-726-1.
Sekera, J. Teze ze sociální psychologie. 1. díl.. 2003.
Sekera, J. Interpersonální chování vychovatelů. Vychovávatel´. 2002, roč. 47, s. 6-8. ISSN 0139-6919.
Sekera, J. Nauczanie zintegrowane we wspolczesnej szkole. Studium porównawcze z krajami Unii Eutopejskiej. 2002.
Sekera, J. Poznámky k řízení výchovných ústavů. In: Řízení kvality ve vzdělávání: E-Pedagogium. 1. mimořádné číslo/2002 24.1.2002 PdF OU Olomouc. Olomouc: PdF UP Olomouc, 2002. PdF UP Olomouc, 2002. s. 129-134. ISBN 1213-7758.
Sekera, J. Psychologické poradenství v sociální práci. 2002.
Sekera, J. Využití poznatků z výzkumu výchovných ústavů ve studiu oboru vychovatelství a oboru sociální pedagogika. In: Profesionalizace vzdělávání učitelů a vychovatelů . Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2002. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2002. s. 113-130. ISBN 80-7042-218-1.
Sekera, J. Celostátní konference České asociace pedagogického výzkumu. Vychovávateĺ. 2001, roč. 46, s. 6-7. ISSN 0139-6919.
Sekera, J. a Gajda, V. Klima mezi pedagogickými pracovníky výchovných ústavů. In: Pedagogická diagnostika 2001: Pedagogická diagnostika 2001. Sborník referátů z mezinárodní konference 4. 9. 2001 . Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2001. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2001. s. 108-118. ISBN 80-7042-184-3.
Sekera, J. a Gajda, V. Klima ve výchovných ústavech. In: Pedagogický výzkum nových možností ve vzdělávání. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2001. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2001. s. 93-102. ISBN 80-7042-189-4.
Sekera, J. Mikrořízení a interpersonální vztahy v organizacích ústavní výchovy. 141. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2001. Spisy Ostravské univerzity. 201 s. ISBN 80-7042-187-8.
Sekera, J. Skupinový vychovatel a klima ve výchovné skupině. Vychovávateĺ. 2001, roč. XLV, č. 2, s. 5-8. ISSN 0139-6919.
Sekera, J. Sociální chování a pomáhající profese. In: Socialia 2001: Socialia 2001. Sociální práce a ostatní společenskovědní disciplíny 24.10.2001 Ústav sociálních studií PdF UHK v Hradci Králové. Hradec Králové: Ústav sociální studií PdF UHK v Hradci Králové, 2001. Ústav sociální studií PdF UHK v Hradci Králové, 2001. s. 169-173. ISBN 80-7041-113-9.
Sekera, J. Rodinná výchova - teze a poznámky. In: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity: Sborník pro metodiky protidrogové prevence a sociálně patologických jevů . Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2000. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2000. s. 88-94. ISBN 80-7042-160-6.
Sekera, J. Řízení a mezilidské vztahy ve výchovných ústavech jako faktor vzdělávání vychovatelů. In: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity: Sborník prací PdF OU 6/2000 Nové možnosti vzdělávání učitelů, vychovatelů a žáků pro učící se společnost 21. století Ostrava. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2000. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2000. s. 89-106. ISBN 80-7042-170-3.
Sekera, J. Kniha, kterou jsme potřebovali. Vychovávateĺ. 1999, roč. XLI, s. 39-39. ISSN 0139-6919.
Sekera, J. a Chalupová, I. Sonda do činnosti ředitelů středisek volného času. Vychovávateĺ. 1999, roč. XLI, s. 23-27. ISSN 0139-6919.
Sekera, J. Sonda do řízení a mezilidských vztahů personálu institucí ústavní péče. In: Pedagogická diagnostika 1999. PdF OU, Ostrava: Pedagogická diagnostika 1999 Ostrava. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1999. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1999. s. 145-168. ISBN 80-7042-160-6.
Sekera, J. Pasťáky, polepšovny nebo výchovné ústavy? 2. část. Vychovávateĺ. 1998, roč. IXL, s. 8-11. ISSN 0139-6919.
Sekera, J. Šedá knížka nikoli svým obsahem. Speciální pedagogika. 1998, roč. 8, s. 55-58. ISSN 1211 - 2720.
Sekera, J. Pasťáky, polepšovny nebo výchovné ústavy? 1. část. Vychovávateĺ. 1997, roč. IXL, s. 5-8. ISSN 0139-6919.
Sekera, J. Pedagogické sbory - mýty a skutečnost. Pedagogická orientace. 1997, s. 93-96.
Sekera, J. Pedagogický personál ve výchovných ústavech. In: Pedagogická diagnostika 1997: Pedagogická diagnostika 1997 . Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1997. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1997. s. 78-87.
Sekera, J. Personální vztahy v ÚSP pro mentálně postižené. Sociální politika. 1997, s. 8-10.
Sekera, J. Personální vztahy ve výchovných ústavech. Speciální pedagogika. 1997, roč. 7, s. 10-23. ISSN 1211 - 2720.
Sekera, J. University of Kobenhavn, Deparment of Philology and Educational Theory. 1997.
Sekera, J. Emancipace vychovatelských oborů. Vychovávateĺ. 1996, roč. XL, s. 2-5. ISSN 0139-6919.
Sekera, J. Personální vztahy v ústavech sociální péče pro mentálně retardované. Speciální pedagogika. 1996, roč. 6, s. 30-42. ISSN 0862 - 1632.
Sekera, J. Ústav nevšedního charakteru. Vychovávateĺ. 1996, roč. XL, s. 17-19. ISSN 0139-6919.
Sekera, J. Uwagi o studiach na kierunku wychowanie. In: Praca zbiorowa pod redakcja Z. Jasinskiego: Problemy przygotowania zawodowego nauczycieli w Europie šrodkowej . Opole, Polsko: Univerzita Opole, 1996. Univerzita Opole, 1996. s. 329-335.
Sekera, J., Svobodová, K. a Čánková, R. Komparace školních tříd gymnázií a středních odborných učilišť z hlediska jejich klimatu. In: Pedagogická diagnostika 1995: Pedagogická diagnostika 1995 . Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1995. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1995. s. 79-83.
Sekera, J. Konflikty v pedagogickych sborech 1.eást. Odborná výchova. 1995, roč. 45, s. 63-64.
Sekera, J. Konflikty v pedagogickych sborech 2.eást. Odborná výchova. 1995, roč. 45, s. 86-88.
Sekera, J. Profesionalní vychovatetelství v podmínkách dneška. Vychovavatel. 1995, roč. XL, s. 9-11. ISSN 0139-6916.
Sekera, J. Struktura pedagogického sboru. Odborná výchova. 1995, roč. 45, s. 46-48.
Sekera, J. Struktura pedagogických sboru. Odborná výchova. 1995, roč. 45, s. 46-48.
Sekera, J. Školský management III. Vedení lidí a konflikty. 1995.
Sekera, J. Hodnotová orientace a mezilidské vztahy v pedagogických sborech. 83. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1994. Spisy. 119 s. ISBN 80-7042-072-3.
Sekera, J. Hodnotové aspekty výchovy a nový obor vychovatelství na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. In: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity: Sborník Pedagogika, 143 . Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1994. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1994. s. 105-111.
Sekera, J. Pedagogické sbory - modely řízení a hodnoty. In: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity: Pedagogika Ostrava. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1994. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1994. s. 105-111. ISBN 80-7042-080-4.
Sekera, J. Studium vychovatelství na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. In: Česká asociace pedagogického výzkumu: Sborník . Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta Ústí nad Labem, 1994. Pedagogická fakulta Ústí nad Labem, 1994. s. 159-161.
Sekera, J. Úvod do teorie výchovy. 1994.
Sekera, J. Diagnostika mezilidských vztahů v pedagogických sborech. In: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity: Sborník Pedagogika, B . 27, 129 . Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1993. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1993. s. 305-308.
Sekera, J. Knížka o asertivitě v rodině a ve škole. Vychovávateĺ. 1993, roč. XXX, s. -48. ISSN 0139-6919.
Sekera, J. Konflikty v pedagogických sborech. In: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity: Sborník Pedagogika, B - 27, 129 . Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1993. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1993. s. 151-161.
Sekera, J. Osobnost pedagogického pracovníka. In: . Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1993. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1993.
Sekera, J. Sebevýchova a duševní hygiena. In: . Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1993. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1993.
Sekera, J. Příprava vychovatelů na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Vychovávateĺ. 1992, s. 2-3. ISSN 0139-6919.
Sekera, J. K předmětu teorie výchovy jako pedagogické discipliny v přípravě budoucích učitelů. In: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity: Sborník Pedagogika, lB - 26, 124 . Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1991. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1991. s. 39-47.
Sekera, J. Názorová koheze pedagogického sboru střední školy jako faktor reflexe vlastnosti osobností pedagogických pracovníků a absolventů a jako faktor reflexe úkolů školy. In: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity: Sborník Pedagogika, B - 26, 124 . Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1991. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1991. s. 23-38.
Sekera, J. Postavení vychovatelů v pedagogických sborech středních škol. Vychovávateĺ. 1991, s. 21-24. ISSN 0139-6919.
Sekera, J. Zpráva z předvýzkumu dílčího projektu Řízení a mezilidské vztahy ve výchovných ústavech jako faktor vzdělávání vychovatelů. 19.9.


AbbreviationSubject
BLOKBlokace místnosti
SO1JVSoučasný český jazyk v praxi
22ZZKSZZ - Pedagogika a psychologie
3SZPSSZZ - Základy psych. pro obor Pedagogika
3SZZKSZZ - Základy pedagogiky a psychologie
33EDIPedagogická diagnostika
33ZZKSZZ - Základy pedagogiky a psychologie
BKSPESociální pedagogika
BSPEDSociální pedagogika
BTEO1Sociální pedagogika
CSOPESociální pedagogika
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPNSeminář k diplomové práci
KPDGRPedagogika
ME2EMReeduk. dětí a ml. s por. emoc.a chování
MI2VOŘízení výchovných organizací
MO2PGSociální pedagogika rozšiřující
MP2Z1SZZ - Sociální pedagogika
MP2Z2SZZ - Základy právních disciplín
MP2Z3SZZ - Resocializace a reedukace
MSZZ1SZZ - Sociální pedagogika
MSZZ2SZZ - Psychologie resocializace
MSZZ3SZZ - Právní odvětví
MY2SPVýzkumné metody a projekty v soc. pedag.
NDSE1Diplomový seminář 1
NDSE2Diplomový seminář 2
NDSE3Diplomový seminář 3
NSPEDSociální pedagogika
OS1P1Osobnostní příprava 1
OS1P2Osobnostní příprava 2
OS1P3Osobnostní příprava 3
PEDGRPedagogika
PE1DBPedagogická diagnostika
PE1MESociál. pedag. metodologie a diagnostika
PO2GRPedagogicko-psychologické poradenství
RE2EMReeduk. dětí a ml. s por. emoc.a chování
RIVINŘízení výchovných institucí
RI2INTeorie řízení výchovných skupin
RI2VOŘízení výchovných organizací
ROSU1Rozvoj osobnosti učitele 1
SO1PESociální pedagogika 1
SO1PGSociální pedagogika
SO2PGSociální pedagogika rozšiřující
SO2PRTeorie a metody sociální práce
SP2Z1SZZ - Sociální pedagogika
SP2Z2SZZ - Základy právních disciplín
SP2Z3SZZ - Resocializace a reedukace
TESMPedagogika pro učitele 2-Sociální ped.
TESMVSociální pedagogika
USOCISociální pedagogika 2
VS1Z1SZZ - Pedagogika
VS2Z1SZZ - Sociální pedagogika
VY2SPVýzkumné metody a projekty v soc. pedag.
WNRVIŘízení výchovných institucí
WN1PESociální pedagogika
WYVY1Výchova v rodině I
WYZS1Základy skupinové psychoterapie I
XSOCASociální andragogika
YE1DGSociálně ped. metodol. a diagn.
YOCPXSociální pedagogika
YOCP1Sociální pedagogika
YO1PGSociální pedagogika
YP1Z1SZZ Sociální pedagogika
YREZ1Základy řízení resoc. a reeduk. zařízení
YSZ11SZZ - Soc. pedagogika a další spol. vědy
YSZ21SZZ - Kriminal., kriminol.a vybr.pr.obl.
YS1P1Osobnostní příprava 1
YS1P2Osobnostní příprava 2
YS1P3Osobnostní příprava 3
ZSOPZáklady sociální pedagogiky
1KPDGPedagogika
1PEDRPedagogika
1PSINNáročné situace ve škole
1UOPSUčitel v obtížných pedagog. situacích
1ZOPSUčitel v obtížných pedag. situacích
1ZPSINáročné situace ve škole
11PSINáročné situace ve škole
11UOPUčitel v obtížných pedagog. situacích
11ZNSNáročné situace ve škole
11ZOPUčitel v obtížných pedag. situacích
2PDSSociální pedagogika
2RIVSŘízení výchovných institucí
2SOCPSociální pedagogika
2SOCRSociální pedagogika 2
22DSSociální pedagogika
3ZPD2Základy pedagogiky 2
3ZSPEMezilidské vztahy v pedagogických týmech
33ASOSociální pedagogika
33PD2Základy pedagogiky 2
4SOPESociální pedagogika
4ZSOPSociální pedagogika
44SOPSociální pedagogika
44ZSPSociální pedagogika
6OSO1Osobnostní příprava 1
6OSO2Osobnostní příprava 2
6OSO3Osobnostní příprava 3
6PEDIPedagogická diagnostika
6SOPESociální pedagogika
9DNRPNáhradní rodinná péče
9DRRRReedukace a resoc. dětí s poruchami emo.
9DVSSVýchova v současné společnosti
VYOR1Osobnostní rozvoj pedagoga
VYOR2Osobnostní rozvoj pedagoga
VYOR3Osobnostní rozvoj pedagoga
WYVY1Výchova v rodině I
WYZS1Základy skupinové psychoterapie I
WYZS2Základy skupinové psychoterapie II
WYZS3Základy skupinové psychoterapie III
3SOPOSociální pedagogika


AuthorTitleType of thesisYear
Kubíčková HanaAnalysis educational system in residential treatment centers for adolescentsDoctoral thesis 2010 
Grydilová EvaRetribution or therapy?Master's thesis 2018 
Herodková DrahomíraStress in the life of a police officerMaster's thesis 2018 
Kuťková VeronikaHelping professions and stress in the workplaceMaster's thesis 2017 
Matušková IvanaStrategic Communications of FamilyMaster's thesis 2017 
Bednář RostislavSpecific program of social prevention for childrenMaster's thesis 2015 
Gašpariková IrenaChildren raised by single mothersMaster's thesis 2015 
Jarošová MartaUpbringing of child in one-parent family from a perspective of a motherMaster's thesis 2015 
Keková RenátaAdapting to clients homes for the elderlyMaster's thesis 2015 
Kohoutek Jiří JosefDiscipline on High schools, the views of pupils and their teachersMaster's thesis 2015 
Mokrášová KamilaParental role for single motherMaster's thesis 2015 
Najzarová KarolínaProfessional preparation for teacherMaster's thesis 2015 
Porubková OlgaThe absence of a father in a family and its impact of raising a childMaster's thesis 2015 
Vyklická HanaThe correlation of class teachers and pupils in his classMaster's thesis 2015 
Žurková KarolínaThe self-reflection in the lessonMaster's thesis 2015 
Včulková MartinaFactors affecting teacher´s satisfactionMaster's thesis 2014 
Goroš - Obrová TerezaLife change possibilities from homeless point of viewMaster's thesis 2013 
Kostková KristýnaThe competition and collaboration of people in the secondary schoolsMaster's thesis 2013 
Ulrichová VendulaPupils´discipline of 7th classes basic schoolsMaster's thesis 2013 
Kročková HanaThe views of teachers in the educational institution on questions of disciplineMaster's thesis 2012 
Martínková JanaThe image of childrenś homes in the region of OstravaMaster's thesis 2012 
Miklušová VěraThe opinion of parents on the problems of disciplineMaster's thesis 2012 
Parůžek RomanExperience the aggressive behavior of students II. grade elementary school teacherMaster's thesis 2011 
Rudzká IvanaExperiencing and attitude of a pre-school teacher to children´s non-conforming behaviour.Master's thesis 2011 
Zemanová VěraInterpersonal focus of the kindergarten teachers in relation to the non-conformal behavior of children.Master's thesis 2011 
Brodecká MichaelaAnalyzation of special articles in germany language to problems reeducation in reeducational institutionsMaster's thesis 2009 
Pišová KarolínaThe program of families in their spare timeMaster's thesis 2009 
Bartusková IrenaANALYSIS OF PROFESSIONAL PERFORMANC OF EDUCATORS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS BASED ON OBSERVATION METHODMaster's thesis 2008 
Hulenová LenkaTHE EXAMINATION OF EDUCATORS? WORK IN CHILDREN?S HOMES VERSUS EDUCATIONAL INSTITUTIONSMaster's thesis 2008 
Lukášová RenátaApplication of profesiographal analysis in environment of children's homes and institutes of institutional careMaster's thesis 2008 
Metznerová EvaSmall informal groups of employees in corrective educationaly institutionsMaster's thesis 2008 
Otýpková EvaInterpersonal behaviour of pedagogues in educational institutionsMaster's thesis 2008 
Szostoková RenátaCulture in corrective educationaly institutions in terms of focus on values of employeesMaster's thesis 2008 
Barabášová JitkaVliv psychoterapeutického výcviku na klima pedagogického týmu ve výchovném ústavuMaster's thesis 2007 
Horáčková LucieA CULTURE IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND A PEDAGOGIC TEAM CLIMATEMaster's thesis 2007 
Supiková Jana-Master's thesis 2007 
Švajcová AnnaPROGRAMS FOR CHILD AND YOUTH IN CORRECTIVE AND EDUCATIONAL CARE INSTITUTION AND THE CLIMA OF THEIR PEDAGOGICAL STAFFMaster's thesis 2007 
Zapletalová MichaelaPEDAGOGICAL STAFF IN EDUCATIONAL INSTITUTION AND CLIMATE IN INSTITUTIONMaster's thesis 2007 
Bohunková PetraSociální zaměření osobnosti svobodných matek a jejich názory na výchovu vlastního dítěteMaster's thesis 2006 
Gomołka MichalVolný čas a vliv na rozvoj osobnosti člověkaMaster's thesis 2006 
Kaspříková LenkaJaký je vliv přístupu vychovatelů na klima ve výchovných skupinách výchovných ústavůMaster's thesis 2006 
Mančařová EvaKomunikace mezi vychovatelem a žákem ve školní družiněMaster's thesis 2006 
Oborná LucieŠikana ve výchovných ústavechMaster's thesis 2006 
Pečálková KarolínaProblematika alkoholismu vězněných a léčba závislosti v penitenciálním prosředíMaster's thesis 2006 
Berková AlenaPostoje svěřenců výchovných ústavů se školou k těmto zařízenímMaster's thesis 2005 
Hlavsová VeronikaKomunikace personálu ve výchovném ústavuMaster's thesis 2005 
Jakubek DanielProtidrogová prevence na školách se sportovním zaměřenímMaster's thesis 2005 
Mahdalová TerezaPostoje svěřenců dětského domova se školou k těmto zařízenímMaster's thesis 2005 
Pilchová EvaDěti vrácené z pěstounské péče do Dětských domovůMaster's thesis 2005 
Reková JanaImage výchovných ústavůMaster's thesis 2005 
Sikora BogdanThe Possibilities of Graphic Calculators TI-83 Exploetation in Elementary School Classes TriesMaster's thesis 2005 
Smýkalová BarboraŠikana ve výchovných ústavechMaster's thesis 2005 
Šamková DanaPostoje svěřenců dětského domova se školou k těmto zařízenímMaster's thesis 2005 
Trefilík AlešKomunikace personálu ve výchovném ústavuMaster's thesis 2005 
Vodičková MarkétaContents of group sessions in antialcohol communityBachelor's thesis 2019 
Pikala RichardLife stories of alcoholicsBachelor's thesis 2018 
Schenková NelaContents of group sessions in antidrug communityBachelor's thesis 2018 
Váňová MarkétaStres and police carrying out workBachelor's thesis 2018 
Ličková KláraThe education of children of lone motherBachelor's thesis 2017 
Niedermeierová MarcelaMentoring - professional development of teacher.Bachelor's thesis 2017 
Vítková KláraAdolescents view to the childhood with mother which live aloneBachelor's thesis 2017 
Zezulová VendulaInterrelationships of children and mather´s new partnerBachelor's thesis 2017 
Ludvíková LeanaGrandparents raising grandchildren ? ApproachesBachelor's thesis 2016 
Rončáková MartaEducation of adolescents in single parent familiesBachelor's thesis 2016 
Švrčinová DanušeComparison of time spent by fathers together with their teenagers in two-parent and single-parent familiesBachelor's thesis 2016 
Bilková DenisaMobbing in the HealthBachelor's thesis 2015 
Goldmannová DenisaThe experiences of children raised without a fatherBachelor's thesis 2015 
Krischkeová AdélaCrucial moments in upbringing of children by single mothersBachelor's thesis 2015 
Lukasíková VěraRelationship between fathers and their sons after divorceBachelor's thesis 2015 
Mihalkaninová IvanaUpbringing and communication mothers living alone with childrenBachelor's thesis 2015 
Pastrnková IvaMobbing in the health institutionBachelor's thesis 2015 
Urbánková RadkaxBachelor's thesis 2015 
Fišerová KristýnaUpbringing children by single mothersBachelor's thesis 2014 
Trunečková DenisaSeniors, victims of domestic violenceBachelor's thesis 2013 
Kohoutek Jiří JosefView of pupils and teachers to problems of disciplineBachelor's thesis 2012 
Maderová JanaImage of childrens´ homeBachelor's thesis 2012 
Strakošová VendulaAdolescents with a non-conformity behaviourBachelor's thesis 2012 
Včulková MartinaImage of basic schoolsBachelor's thesis 2012 
Janečková HanaBullying in educational instituteBachelor's thesis 2011 
Spáčilová JanaImage of primary schoolsBachelor's thesis 2011 
Kročková HanaComparison frequented theories reeducation and rehabilitationBachelor's thesis 2010 
Velčovský ZbyněkThe analysis of the professional journal articles to the reducation problem at the reeducation facilitiesBachelor's thesis 2009 
Grygová KateřinaChild Abuse And NeglectBachelor's thesis 2007 
Prajerová PavlaTerapeutická komunita pro drogově závisléBachelor's thesis 2007 
Novotný MichalVztahy na pracovištiBachelor's thesis 2006 
Pillerová IvanaSyndrom vyhořeníBachelor's thesis 2006 
Pulkrábková MartinaSyndrom vyhoření u učitelůBachelor's thesis 2006 
Volná SoňaVztahy v pracovních kolektivechBachelor's thesis 2006 
Wontrobová LucieAgresivita jako multikauzální jevBachelor's thesis 2006 
Zemanová PavlínaSpecifika výchovy adoptivního dítěte v rodiněBachelor's thesis 2005 


Education, the base of life
Main solverdoc. PhDr. Julius Sekera, CSc.
Period9/2016 - 8/2019
ProviderOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Komunitní systém v resocializačních zařízeních pro adolescenty
Main solverdoc. PhDr. Julius Sekera, CSc.
Period1/2006 - 12/2008
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
social hub