UO

Denisa Labischová


Academic degree, name, surname:doc. PhDr. Denisa Labischová, PhD.
Room, floor, building: SA 503, Building SA
Position:Head of Department, Educational Advisor
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Civic Education (Faculty of Education)
Centre for Studies of European Identity (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 553 46 2601
E-mail:
Personal website:No record found.Prezentacja okresu Karola IV we współczesnych czeskich podręcznikach wiedzy okraju ojczystym i wiedzy o społeczeństwie - analýza treści materiałów dydaktycznych
Denisa Labischová
Year: 2018, Instytut historii UAM
kapitola v odborné knize

The influence of the didactic structuring of learning tasks on the quality of perception, analysis and interpretation of a historical cartoon
Denisa Labischová
Year: 2018, Yearbook of the International Society for History Didactics
článek v odborném periodiku

Undergraduate training of history teachers at Czech universities and prospects for future developments
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Year: 2017, International Journal of Research on History Didactics, History Education and History Culture (JHEC)
článek v odborném periodiku

Historický pramen a badatelsky orientované učení v německých učebnicích dějepisu
Denisa Labischová
Year: 2015, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Metody eyetrackingu ve výzkumu vizuální percepce verbálních a neverbálních textů
Ivana Gejgušová, Denisa Labischová, Radana Metelková Svobodová
Year: 2015, O dieťati, jazyku, literatúre
článek v odborném periodiku

Možnosti využití metody eyetrackingu ve výzkumu kompetencí historického myšlení na příkladu analýzy ikonografického pramene - karikatury
Denisa Labischová
Year: 2015, Pedagogická orientace. Vědecký časopis České pedagogické společnosti
článek v odborném periodiku

Problems of school history teaching in the current education system of the Czech Republic
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Year: 2015, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym
článek v odborném periodiku

Aktuální trendy ve výzkumu a rozvoji oborových didaktik dějepisu a společenských věd.
Denisa Labischová
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prezentacja okresu Karola IV we współczesnych czeskich podręcznikach wiedzy okraju ojczystym i wiedzy o społeczeństwie - analýza treści materiałów dydaktycznych
Denisa Labischová
Year: 2018, Instytut historii UAM
kapitola v odborné knize

Téma Migrace v německých a českých učebnicích společenských věd. Komparativní analýza
Denisa Labischová
Year: 2018, EDU.MERES. Eckert. Dossiers. Georg Eckert Institute for International Textbook Research
článek v odborném periodiku

The influence of the didactic structuring of learning tasks on the quality of perception, analysis and interpretation of a historical cartoon
Denisa Labischová
Year: 2018, Yearbook of the International Society for History Didactics
článek v odborném periodiku

Analýza a interpretace historických pramenů v učebnicích dějepisu a v praxi
Denisa Labischová
Year: 2017, Komenský. Odborný časopis pro učitele základní školy
článek v odborném periodiku

Filozofická fakulta UPJŠ v Košicích
Denisa Labischová
Year: 2017
působení v zahraničí

P 27 II Historické prameny ve výuce dějepisu. XI. Sjezd českých historiků
Denisa Labischová
Year: 2017
uspořádání konference, workshopu

Úloha výzkumu v procesu rekonstituce oborových didaktik dějepisu a společenských věd. III. ročník vědeckého sympozia
Denisa Labischová
Year: 2017
uspořádání konference, workshopu

Undergraduate training of history teachers at Czech universities and prospects for future developments
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Year: 2017, International Journal of Research on History Didactics, History Education and History Culture (JHEC)
článek v odborném periodiku

Vysokoškolská příprava budoucích učitelů dějepisu
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vytváření historického vědomí moderní společnosti. Výuka a společenská funkce dějepisu. XI. Sjezd českých historiků
Denisa Labischová
Year: 2017
uspořádání konference, workshopu

Využití metody eyetrackingu ve výzkumu percepčních strategií žáků při analýze ikonografických pramenů
Denisa Labischová
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Das Thema Migration in deutschen und tschechischen Lehrplänen und Schulbüchern für Sozialkunde. Eine komparative Betrachtung
Denisa Labischová
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Karel IV. v učebnicích vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na primárním stupni vzdělávání
Denisa Labischová
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nauczanie historii w republice Czeskiej
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Year: 2016, Wiadomości historyczne
článek v odborném periodiku

October 28, 1918 and the Circumstances Surrounding the Origin of Czechoslovakia in History Textbooks of the Czechs´ Neighbours
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Year: 2016, Uniwersytet Adama Mickiewicza
kapitola v odborné knize

October 28, 1918 and the Circumstances Surrounding the Origin of Czechoslovakia in History Textbooks of the Czechs´ Neighbours
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Year: 2016, Historia@Teoria
článek v odborném periodiku

Reflexe období socialismu v českých učebnicích výchovy k občanství a občanského a společenskovědního základu
Denisa Labischová
Year: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Scaffolding v učebnicích - analýza vizuálních komponentů
Iva Červenková, Zuzana Sikorová, Denisa Labischová
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analiza genderowa brytyjskich i niemieckich podręczników historii
Denisa Labischová, Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Marcin Gadocha
Year: 2015, Wydawnictwo DiG
kapitola v odborné knize

Dějiny ženské emancipace v rakouských učebnicích dějepisu
Denisa Labischová
Year: 2015, CIVILIA: Odborná revue pro didaktiku společenských věd
článek v odborném periodiku

Didactics of Media Education
Denisa Labischová
Year: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Denisa Labischová
Year: 2015
působení v zahraničí

Genderová dimenze zahraničních učebnic dějepisu: obsahová analýza edukačního média
Denisa Labischová
Year: 2015, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd
článek v odborném periodiku

Historický pramen a badatelsky orientované učení v německých učebnicích dějepisu
Denisa Labischová
Year: 2015, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Integrace mediální výchovy do vzdělávacího oboru dějepis.
Denisa Labischová, Jan Jirák
Year: 2015, Univerzita Palackého v Olomouci
kapitola v odborné knize

IV. ročník Mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd.
Denisa Labischová
Year: 2015
uspořádání konference, workshopu

Metody eyetrackingu ve výzkumu vizuální percepce verbálních a neverbálních textů
Ivana Gejgušová, Denisa Labischová, Radana Metelková Svobodová
Year: 2015, O dieťati, jazyku, literatúre
článek v odborném periodiku

Model didaktické analýzy školních učebnic (diskuse o koncepci, stanovení kritérií a nástrojů analýzy)
Denisa Labischová
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti využití metody eyetrackingu ve výzkumu kompetencí historického myšlení na příkladu analýzy ikonografického pramene - karikatury
Denisa Labischová
Year: 2015, Pedagogická orientace. Vědecký časopis České pedagogické společnosti
článek v odborném periodiku

Problems of school history teaching in the current education system of the Czech Republic
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Year: 2015, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym
článek v odborném periodiku

Recenze. Kopeček, P., Krákora, P., Cingelová, G. Didaktika a metodika výuky společenskovědních oborů a dějepisu pro začínající akademické pracovníky
Denisa Labischová
Year: 2015
ostatní

Reflexe období socialismu v českých učebnicích výchovy k občanství a občanského a společenskovědního základu.
Denisa Labischová
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Souvislosti a divergence mezi výukou dějepisu a mediální výchovou
Denisa Labischová, Zdeněk Beneš
Year: 2015, Casablanca
kapitola v odborné knize

Szkolnictwo czeskie
Denisa Labischová
Year: 2015, Starostwo Powiatowe v Cieszynie
kapitola v odborné knize

Zpráva z XIII. česko-německé konference o školním dějepisu konané 20.-22. listopadu 2014
Denisa Labischová
Year: 2015
ostatní

Badatelsky orientovaná výuka - základní paradigma pro tvorbu moderní učebnice dějepisu
Denisa Labischová
Year: 2014, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd
článek v odborném periodiku

Gender v zahraničních učebnicích dějepisu
Denisa Labischová
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Genderová dimenze učebnic občanské výchovy pro základní školy
Sandra Bonková, Denisa Labischová
Year: 2014, CIVILIA - odborná revue pro didaktiku společenských věd
článek v odborném periodiku

Georg-Eckert Institut für Internationale Schulbuchforschung in Braunschweig, SRN
Denisa Labischová
Year: 2014
působení v zahraničí

Je Němec stále náš dědičný nepřítel? Empirický výzkum národního stereotypu v postojích žáků, studentů a učitelů dějepisu
Denisa Labischová
Year: 2014, Civilia - odborná revue pro didaktiku společenských věd
článek v odborném periodiku

Recenze. Významné události soudobých českých dějin a jejich reflexe v médiích.
Denisa Labischová
Year: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Systém školství v ČR
Denisa Labischová
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Úvodem
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Year: 2014,
kapitola v odborné knize

Výzkum interetnických postojů ve vztahu k Polsku a Polákům v kontextu školního vzdělávání (přehledová studie).
Denisa Labischová, Blažena Gracová, Denisa Labischová, Józef Szymeczek
Year: 2014, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Vzájemný obraz souseda v polských a českých školních učebnicích.
Blažena Gracová, Denisa Labischová, Józef Szymeczek
Year: 2014
ediční a redakční práce

Zpráva o činnosti česko-německé komise pro učebnice dějepisu v roce 2014
Denisa Labischová
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aktuální podoba výuky dějepisu. Z empirického výzkumu
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Co chceme mít v rodinném albu? Poznatky z výzkumu historického vědomí
Denisa Labischová
Year: 2013,
kapitola v odborné knize

Co si uchováme v paměti? Empirický výzkum historického vědomí
Denisa Labischová
Year: 2013, Ostravská univerzita
odborná kniha

Češi, Slováci a jejich sousedství: identita - stereotyp - historické vědomí
Denisa Labischová
Year: 2013, CIVILIA - odborná revue pro didaktiku společenských věd
článek v odborném periodiku

Didaktika mediální výchovy
Denisa Labischová
Year: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Empirický výzkum v zahraniční didaktice dějepisu - zkušenosti z německého prostředí
Denisa Labischová
Year: 2013, Civilia - odborná revue pro didaktiku společenských věd
článek v odborném periodiku

Gender ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Year: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Historical Consciousness in School Education
Denisa Labischová
Year: 2013, Ostravská univerzita
odborná kniha

Changes in European Consciousness within the Context of Education
Denisa Labischová, Blažena Gracová, Lenka ZÁDRAPOVÁ
Year: 2013, Ostravská univerzita
odborná kniha

Intercultural dimension of history teaching in today´s Czech secondary education curricula.
Denisa Labischová
Year: 2013, Yearbook (International Society for History Didactics)
článek v odborném periodiku

Interdisciplinární přístup k výzkumu historického vědomí
Denisa Labischová
Year: 2013, Epocha
kapitola v odborné knize

Interkulturní postoje a stereotypy žáků, studentů a učitelů ve vztahu k vybraným evropským národům a národnostem
Denisa Labischová
Year: 2013, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Řada společenských věd
článek v odborném periodiku

Interkulturní vzdělávání - e-learningový kurz
Denisa Labischová
Year: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kompetence historického myšlení a jejich testování
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Year: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Kvalitativní a smíšený výzkum v oborové didaktice dějepisu: metoda focus groups a její využití pro výzkum historického vědomí
Denisa Labischová
Year: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Obraz Polska a Poláků ve světle empirického výzkumu
Denisa Labischová
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Recenze. Média ve vzdělávání
Denisa Labischová, Pavel Kapoun
Year: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Reflexe tvorby regionálního kurikula a perspektivy další spolupráce
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rodinná paměť v historickém vědomí (perspektivou oborově didaktického výzkumu)
Denisa Labischová
Year: 2013, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd
článek v odborném periodiku

Slovo úvodem
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Year: 2013
stať ve sborníku

Současné pojetí interkulturního vzdělávání
Denisa Labischová
Year: 2013
stať ve sborníku

Současné pojetí interkulturního vzdělávání. E-learningový kurz
Denisa Labischová
Year: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vědomí evropanství a jeho proměny v kontextu edukace
Denisa Labischová, Blažena Gracová, Lenka ZÁDRAPOVÁ
Year: 2013, Ostravská univerzita
odborná kniha

Vzájemný obraz souseda v polských a českých školních učebnicích
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Year: 2013
uspořádání konference, workshopu

Vztah ostravských žáků a učitelů k historii
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Year: 2013, Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska
článek v odborném periodiku

X. sjezd českých historiků
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Year: 2013
ediční a redakční práce

X. sjezd českých historiků. 14.-16. 9. 2011. Ostrava. Svazek III.
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná, Blažena Gracová, Denisa Labischová
Year: 2013
ediční a redakční práce

Brána školního dějepisu otevřená. Možnosti výuky mimo školu. Recenze
Denisa Labischová
Year: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Co chceme mít v rodinném albu? Poznatky z empirického výzkumu historického vědomí
Denisa Labischová
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Co nás zajímá na historii? Z empirického výzkumu historického vědomí
Denisa Labischová
Year: 2012, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd
článek v odborném periodiku

Czech History in Historical Consciousness of Students and History Teachers - Empirical Research.
Denisa Labischová
Year: 2012, Yearbook (International Society for History Didactics)
článek v odborném periodiku

Didaktické aspekty historické paměti holocaustu. Odborný posudek
Denisa Labischová
Year: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Factors Shaping the Historical Consciousness of Pupils, Students and Teachers in Czech Schools
Denisa Labischová
Year: 2012, New Educational Review
článek v odborném periodiku

Kapitoly z českých dějin do roku 1918. Recenze
Denisa Labischová
Year: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Koncepce multikulturní výchovy pro revizi rámcových vzdělávacích programů
Denisa Labischová
Year: 2012
ostatní

Mediální výchova.
Denisa Labischová
Year: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Minulost, současnost a perspektivy empirického výzkumu v didaktice společenských věd
Denisa Labischová
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Multikulturní aspekty vzdělávání v sociálně humanitních předmětech a jejich odraz v historickém vědomí studující mládeže
Denisa Labischová, Blažena Gracová, Lenka ZÁDRAPOVÁ
Year: 2012
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Obraz Polska a Poláků v očích žáků a učitelů českých škol (empirický výzkum historického vědomí)
Denisa Labischová
Year: 2012, Kongres Polaków v Republice Czeskiej
kapitola v odborné knize

Perspektivy oborově didaktického výzkumu historického vědomí
Denisa Labischová
Year: 2012, Acta Universitatis Carolinae, Historia Universitatis Carolinae Pragensis. (Sborník příspěvků k dějinám University Karlovy.)
článek v odborném periodiku

Recenze. CIVILIA - revue pro oborovou didaktiku společenských věd.
Denisa Labischová
Year: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Recenze: Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 5 (v disertačních pracích studentů doktorských studijních programů)
Denisa Labischová, Autorský Kolektiv
Year: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Současná teorie a praxe dějepisného vzdělávání na školách
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Year: 2012, Pedagogická orientace
článek v odborném periodiku

Souvislosti a divergence mezi výukou dějepisu a mediální výchovou
Denisa Labischová
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vybrané aspekty interkulturality z pohledu empirického oborově didaktického výzkumu
Denisa Labischová
Year: 2012, Epocha
kapitola v odborné knize

X. sjezd českých historiků. Sekce E: Historická kultura a dějepisné vyučování v současné společnosti.
Denisa Labischová
Year: 2012, -
článek v odborném periodiku

Z výzkumu historického vědomí (obraz Polska a Poláků u žáků a učitelů českých škol)
Denisa Labischová
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Conclusion. Education to Citizenship: Citizen from the Social Science Perspective
Denisa Labischová, Tomáš Jarmara, Denisa Labischová
Year: 2011, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

České školství na Těšínsku ve dvacátých letech 20. století
Denisa Labischová
Year: 2011, CIVILIA. Revue pro oborovou didaktiku společenských věd
článek v odborném periodiku

Didaktika mediální výchovy
Denisa Labischová
Year: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Education to Citizenship: Citizen from the Social Science Perspective.
Tomáš Jarmara, Denisa Labischová
Year: 2011
ediční a redakční práce

Empirical Research on Historical Consciousness in History Didactics, Its Possibilities and Perspectives.
Denisa Labischová
Year: 2011, New Educational Review
článek v odborném periodiku

Etická dimenze historického vědomí - podněty pro oborovou didaktiku
Denisa Labischová
Year: 2011, Civilia. Revue pro oborovou didaktiku společenských věd
článek v odborném periodiku

Evropská dimenze dějepisu a občanského vzdělávání
Denisa Labischová
Year: 2011, Nakladatelství Epocha
kapitola v odborné knize

Evropská dimenze výchovy k občanství. Recenze
Denisa Labischová, Antonín Staněk
Year: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Gender ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Year: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Klíčové momenty a kontroverzní události poválečné historie v historickém vědomí žáků, studentů a učitelů českých škol (výsledky empirického výzkumu)
Denisa Labischová
Year: 2011, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Řada společenských věd
článek v odborném periodiku

Koncept gender jako součást interkulturního vzdělávání v sociálně humanitních předmětech (s akcentem na výchovu k občanství a dějepis)
Denisa Labischová
Year: 2011, CIVILIA. Revue pro oborovou didaktiku společenských věd
článek v odborném periodiku

Kulturní aspekty náboženství v prostředí školy. Recenze
Denisa Labischová, Martin Piętak
Year: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Média - obsahy, publika, účinky. Recenze
Denisa Labischová, Pavel Kapoun
Year: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Media Literacy - Key Competence of a Democratic Citizen
Denisa Labischová, Tomáš Jarmara, Denisa Labischová
Year: 2011, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Multikulturní výchova (gymnázium)
Denisa Labischová, Antonín Staněk
Year: 2011, Národní ústav pro vzdělávání, divize VÚP
kapitola v odborné knize

Multikulturní výchova (základní škola)
Denisa Labischová, Antonín Staněk
Year: 2011, Neuveden
kapitola v odborné knize

Oborově didaktický výzkum historického vědomí a aktuální podoby výuky dějepisu
Denisa Labischová
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obraz Polska a Poláků v očích žáků a učitelů českých škol. Oborově didaktický výzkum
Denisa Labischová
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stereotypy a předsudky v dynamickém pojetí interkulturního vzdělávání.
Denisa Labischová
Year: 2011, Epocha
kapitola v odborné knize

Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 4 (v disertačních pracích studentů doktorských studijních programů)
Denisa Labischová
Year: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Filozofická fakulta Komenského univerzity v Bratislavě, Katedra filozofie a dějin filozofie
Denisa Labischová
Year: 2010
působení v zahraničí

Formování postojů a hodnot na příkladu historie a současnosti Těšínska.
Denisa Labischová
Year: 2010, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Paedagogica. Civilia
článek v odborném periodiku

Genderová tematika v učebnicích dějepisu - zahraniční inspirace
Denisa Labischová
Year: 2010, Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
kapitola v odborné knize

Genderová tematika v zahraničních učebnicích dějepisu - metodické inspirace
Denisa Labischová
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kvalitativní výzkum profesní identity učitele výchovy k občanství. Výzkumná zpráva z kvalitativního výzkumu konstrukce profesní identity výchovy k občanství prostřednictvím případové studie.
Denisa Labischová, Antonín Staněk
Year: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kvalitativní výzkum profesní identity učitele výchovy k občanství. Výzkumná zpráva z kvalitativního výzkumu konstrukce profesní identity výchovy k občanství prostřednictvím případové studie. Recenze
Denisa Labischová, Antonín Staněk
Year: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Metodika výuky občanské výchovy na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele.
Denisa Labischová, Martin Labisch
Year: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Postoje českých středoškoláků k událostem nejnovějších československých dějin.
Denisa Labischová
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Těšínsko ve vědomí české a polské mládeže
Denisa Labischová
Year: 2010, Těšínsko. Vlastivědný časopis.
článek v odborném periodiku

Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 3: (v disertačních pracích studentů doktorských studijních programů)
Denisa Labischová
Year: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Das Teschener Gebiet im historischen Bewusstsein der tschechischen und polnischen Jugendlichen.
Denisa Labischová
Year: 2009, Thelem
kapitola v odborné knize

Nebojme se výuky moderních dějin
Denisa Labischová, Dagmar Hudecová
Year: 2009, SPL-Práce
odborná kniha

Nejnovější dějiny v postojích české mládeže
Denisa Labischová
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vybraná didaktická média a jejich místo ve výuce dějepisu.
Denisa Labischová, Zdeněk Beneš, Blažena Gracová, Jan Průcha
Year: 2009, MŠMT
kapitola v odborné knize

Didaktická média ve výuce dějepisu.
Denisa Labischová
Year: 2008, Ostravská univerzita
odborná kniha

Příručka ke studiu didaktiky dějepisu.
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Year: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Test moderních českých (československých) dějin
Martin Malčík, Libuše Kubincová, Denisa Labischová
Year: 2008
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Využití didaktických médií ve výuce dějepisu.
Denisa Labischová
Year: 2008
stať ve sborníku

Dějepis českých zemí. Učební text pro distanční formu vzdělávání.
Blanka Šajarová, Denisa Labischová
Year: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Dějepis světa. Učební text pro distanční formu vzdělávání.
Petr Brož, Denisa Labischová
Year: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Didaktika dějepisu I.
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Year: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Didaktika dějepisu II.
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Year: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Das Polenbild im historischen Bewusstsein tschechischer Jugendlicher.
Denisa Labischová
Year: 2006, Georg-Eckert Institut für Internationale Schulbuchforschung
kapitola v odborné knize

Možná úskalí integrativního pojetí výuky dějepisu a základů společenských věd.
Denisa Labischová
Year: 2006, Společenskovědní předměty
článek v odborném periodiku

Čech závistivec - Rakušan byrokrat?
Denisa Labischová
Year: 2005, Ostravská univerzita Ostrava
odborná kniha

Současné trendy v dějepisném vyučování: učení o Evropě, z Evropy a pro Evropu.
Denisa Labischová
Year: 2005
stať ve sborníku

Národní stereotypy jako předmět historického bádání.
Denisa Labischová
Year: 2004
stať ve sborníku

Proměny obrazu Čechů, Rakušanů a jejich minulosti ve vědomí studující mládeže.
Denisa Labischová
Year: 2004
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Das Polenbild im historischen Bewusstsein tschechischer Jugendlicher.
Denisa Labischová
Year: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obraz Poláka ve vědomí studentů českých škol.
Denisa Labischová
Year: 2003
stať ve sborníku

Stereotyp Poláka ve vědomí české studující mládeže.
Denisa Labischová
Year: 2003
stať ve sborníku

Universität Wien
Denisa Labischová
Year: 2003
působení v zahraničí

Obraz Čechů, Poláků a jejich minulosti na stránkách amerických a britských učebnic dějepisu.
Denisa Labischová
Year: 2002
stať ve sborníku

Stereotypní evropanství v postojích české mládeže.
Denisa Labischová
Year: 2002
stať ve sborníku

Autostereotyp a heterostereotypy evropských národů ve vědomí studující mládeže Ostravska.
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Year: 2001, -
článek v odborném periodiku

Evropská dimenze ve vzdělávání jako cesta k překonávání národních a etnických stereotypů.
Denisa Labischová
Year: 2001
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Georg- Eckert- Institut für Internationale Schulbuchforschung in Braunschweig, SRN
Denisa Labischová
Year: 2001
působení v zahraničí

Etnické stereotypy a studující mládež.
Denisa Labischová
Year: 1999
stať ve sborníku

Universität Dortmund
Denisa Labischová
Year: 1998
působení v zahraničí

No record found.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůAbbreviationSubject
5TODDTeorie oborové didaktiky dějepisu
5VODDVýzkum v oborové didaktice dějepisu
6EMVDEdukační média ve výuce dějepisu
6HVHKHist. vědomí, hist. kultura a šk. děj.
9EMVDEdukační média ve výuce dějepisu
9HVHKHistorické vědomí a historická kultura
9MGMVMediální gramotnost a mediální výchova
9VODDVýzkum v oborové didaktice dějepisu
AKCE1Seminář k reciproční aktivitě
AKCE2Seminář k reciproční aktivitě
DIDMVDidaktika mediální výchovy
DIMEVDidaktika mediální výchovy
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DIPNSeminář k diplomové práci
GKDMVDidaktika mediální výchovy
GPDMVDidaktika mediální výchovy
GVOCSGender ve vzděl. oblasti Člověk a spol.
NOMEDNová média
SZTVSSouč. zpravod. v televizi veřejné služby
UKMO5Ukončení modulu
2DMVYDidaktika mediální výchovy
2EDOVMediální výchova ve výuce OV
2IDA1Didaktika OV 1
2IDA2Didaktika OV 2
2IDA3Didaktika OV 3
2PRX1Průběžná profesní praxe 1
2PRX2Průběžná profesní praxe 2
2PRX3Souvislá profesní praxe
22DA1Didaktika OV 1
22DA2Didaktika OV 2
22DA3Didaktika OV 3
22RX1Průběžná profesní praxe 1
22RX2Průběžná profesní praxe 2
22RX3Souvislá profesní praxe
3EDOVMediální výchova ve výuce OV
3EGVYEnviromentální a globální výchova
3EMULTeorie multikulturalismu
3ENOVGender v občanské výchově
3ICEDIntercultural Education
3IKVZInterkulturní vzdělávání
3KGVYEnvironmentální a globální výchova
33GVYEnvironmentální a globální výchova
33MULTeorie multikulturalismu
6SBP1Seminář k bakalářské práci 1
6SBP2Seminář k bakalářské práci 2
66BP1Seminář k bakalářské práci 1
66BP2Seminář k bakalářské práci 2
7DID1Didaktika OV 1
7DID2Didaktika OV 2
7IKVZInterkulturní vzdělávání
7MEDVMediální výchova
7PDMVDidaktika mediální výchovy
7PRX1Průběžná profesní praxe 1
7PRX2Průběžná profesní praxe 2
7PRX3Souvislá profesní praxe
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
77DMVDidaktika mediální výchovy
77DP1Seminář k diplomové práci 1
77DP2Seminář k diplomové práci 2
77EDVMediální výchova
77ID1Didaktika OV 1
77ID2Didaktika OV 2
77KVZInterkulturní vzdělávání
77RX1Průběžná profesní praxe 1
77RX2Průběžná profesní praxe 2
77RX3Souvislá profesní praxe
9HSMVHistor. stereotypy v interkul.vzdělávání
PSPP2Přípravný seminář k profesní praxi II.
PSPP3Přípravný seminář k profesní praxi III.


AuthorTitleType of thesisYear
Kyjovská KateřinaAnalysis and interpretation of feature films with theme of the 20th century in history lessonsDoctoral thesis  
Hejda MichalIntegration of the theme defense of the homeland into the education field of Education for citizenshipMaster's thesis 2019 
Medková MichaelaComparative analysis of the textbooks of civic education for primary schools issued after 1989 in terms of concepts of educational contentMaster's thesis 2019 
Hrušková KateřinaAttitudes of university students of teacher training courses for civic educationMaster's thesis 2018 
Jarošová MonikaPedagogism students of civic citizen involvement at University of OstravaMaster's thesis 2018 
Niklová MonikaImage components in current textbooks of civic education for elementary schoolsMaster's thesis 2018 
Pavelcová LenkaMotivation to study civics specialized on education of students of faculty of education of the University of OstravaMaster's thesis 2018 
Pojezdala PavelSelected aspects of media literacy of students in Ostrava primary schools and grammar schoolsMaster's thesis 2018 
Barvíková ŠárkaFamily and partnership in the current curriculumMaster's thesis 2017 
Dostálová VendulaTypes of learning tasks in contemporary textbooks of CivicsMaster's thesis 2017 
Hesová MarkétaKnowledge and attitudes in the field of environmental education among pupils of upper primary schoolsMaster's thesis 2017 
Krňová ZuzanaResearch on the professional identity of teachers of civic educationMaster's thesis 2017 
Orawská TerezaOstrava as an ethnographic topic in citizenship educationMaster's thesis 2017 
Sikorová MarkétaKnowledge of financial literacy at Ostrava primary and comprehensive school pupilsMaster's thesis 2017 
Strumínská IrenaRelationship of the primary school pupils and the lower grades of grammar school students to the civic education at schoolMaster's thesis 2017 
Bárta JanPrivacy protection on social networks of university studentsMaster's thesis 2016 
Zothová NelaEducational assessment in the primary school from a gender perspectiveMaster's thesis 2016 
Chvějová KateřinaAttitudes of primary school pupils towards minoritiesMaster's thesis 2015 
Kramář MichalCivic Education According to Antoine de Saint-ExuperyMaster's thesis 2015 
Laštovicová SabinaSubcultures on current primary schools and grammar schoolsMaster's thesis 2015 
Štafová TerezaPossibilities of using film in civics education.Master's thesis 2015 
Twardziková KláraResearch television viewership of students in the second level of primary schools and of grammar schoolsMaster's thesis 2015 
Bačíková MiroslavaCivic attitudes of pupils in primary schools and lower grade of grammar schools in the Ostrava region in comparisonMaster's thesis 2014 
Blaudeová AlenaGender stereotypes in advertisingMaster's thesis 2014 
Bonková SandraComparative analysis of contemporary civics textbooks used at basic schools from a gender perspectiveMaster's thesis 2014 
Dlouhá VeronikaMedia literacy in relation to use of social networksMaster's thesis 2014 
Krénarová AlenaContent analysis of magazines for girlsMaster's thesis 2014 
Vyškovská ZuzanaEvaluation of didactic equipment of civic education textbooksMaster's thesis 2013 
Bobková KamilaThe use of teaching media in teaching at primary schoolsMaster's thesis 2012 
Mlynáriková MonikaImplementation of cross-cutting theme of environmental education curriculumMaster's thesis 2012 
Tomášková IvetaEducational projects on media educationMaster's thesis 2012 
Krusberská NikolaGlobal education and CivicsMaster's thesis 2011 
Mamulová KateřinaProject teaching integrating educational content of civics with other subjectsMaster's thesis 2011 
Mikundová LenkaGender in Curriculum Standards for Social StudiesMaster's thesis 2011 
Běhounková LucieMedia education and CivicsMaster's thesis 2010 
Boudová BarboraA CROSS-CURRICULUM SUBJECT WITHIN A GENERAL EDUCATIONAL PROGRAMMEMaster's thesis 2010 
Frydová LenkaComparative analysis of the current civics textooks in terms of implementation of cross-cutting theme of Multicultural educationMaster's thesis 2010 
Maršálová MartinaBasic Educatory Media Utilization related to Civics Tutorials at primary schoolsMaster's thesis 2010 
Režňáková DagmarEuropean dimension in civics at elementary and secondary grammar schools in OstravaMaster's thesis 2010 
Lekešová MilenaThe history of spa Luhačovice as historical and regional theme of civic educationMaster's thesis 2009 
Bartošková TerezaProject teaching focused on environmental education in kindergartenBachelor's thesis 2019 
Mahdalová MarkétaShaping attitudes with the use of reading at kindergartenBachelor's thesis 2016 
Pojezdala PavelForest pedagogy in the Czech republicBachelor's thesis 2016 
Hrnečková MartinaHealthy Food in Czech schoolsBachelor's thesis 2013 
Vavřačová AdélaThe Global Development Education and its Current ConceptionBachelor's thesis 2013 
Blaudeová AlenaWomen's issues in teaching social science subjectsBachelor's thesis 2012 
Bonková SandraComparison of civics textbooks in terms of gender correctnessBachelor's thesis 2012 
Dlouhá Veronika Media literacy pupils of Czech schoolsBachelor's thesis 2012 
Kotasová VeronikaEnvironmental attitudes of primary school pupilsBachelor's thesis 2012 
Krénarová AlenaEndangered species of animals - ekology consciousness pupils Bohemians schoolsBachelor's thesis 2012 
Bartošková TerezaEnvironmental Education in Primary SchoolsBachelor's thesis 2011 
Macháčiková MartinaEducational projects with environmental themes on basic schoolBachelor's thesis 2011 
Passendorferová EvaMedia education at school education programBachelor's thesis 2011 
Mlynáriková MonikaEnvironmental education in the Civic Education lessonsBachelor's thesis 2010 


Multikulturní aspekty vzdělávání v sociálně humanitních předmětech a jejich odraz v historickém vědomí studující mládeže
Main solverdoc. PhDr. Denisa Labischová, PhD.
Period1/2011 - 12/2011
ProviderProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
social hub