Courses

Course title:Spanish 2 (A1/A2)
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Romance Studies
Course code:KRO / 7SPI2
Credits:6
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 6 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Petr Šlechta, Ph.D. (G); Lektor Lektor
Language:Spanish
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem cvičení je prohlubování a rozšiřování všech základních jazykových kompetencí získaných v předmětu Španělština - intenzivní kurz 1. Studenti si nacvičují reakce a postoje v běžných komunikačních situacích s důrazem na pohotovou aplikaci jazykových dovedností na konkrétní téma. Slovní zásoba bude prohlubována v jednotlivých tematických okruzích, důraz bude kladen na procvičování porozumění mluvenému projevu a schopnosti studentů spontánně reagovat. Studenti budou rovněž vedeni k samostatné práci s španělskými texty, jejich porozumění a produkci. Absolvent kurzu dosáhne úrovně A2/B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Základní literaturou pro výuku je učebnice Aula Internacional 2 (Nueva Edición). K dosažení stanovených cílů se používají i další doplňující materiály.