Courses

Course title:Communication and rhetoric
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Czech Language
Course code:KCJ / 7KREB
Credits:3
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Tereza Klemensová, Ph.D. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je připravit studenty (primárně bohemisty) na různé komunikační situace, vybavit je praktickými dovednostmi pro komunikaci, zdokonalit je v argumentaci a vést je ke kritickému hodnocení a efektivní komunikaci. Především formou diskuzí, vedených zpočátku obecně a směřujících k lingvistické problematice a bohemistickému bádání, případně i prací s texty či audiovizuálním materiálem získá student základy praktické rétoriky. Prakticky zaměřený seminář má vést k osvojení si a zdokonalení základních komunikačních kompetencí. Předmět je vyučován v českém jazyce.