Courses

Course title:Pre-seminar
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of the Theory and History of Fine Arts
Course code:KTD / 1PROS
Credits:1
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Hana Vorlová, Ph.D. (G)
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Proseminář se primárně zaměřuje na základní zvládnutí formálních aspektů tvorby standardního vědeckého textu. Studenti se blíže seznámí s tím, jak postupovat při přípravě seminárních prací a dalších odborných textů, jakým způsobem vyhledávat a citovat odbornou literaturu, jak zpracovávat poznámkový aparát, připravovat obrazovou přílohu, atd. Sekundárním výstupem prosemináře je práce na semestrálním projektu "cvičné" společné výstavy, kde se studenti se mj. seznámí s veškerými náležitostmi samostatného kurátorského projektu od jeho naplánování až po realizaci. Dílčím výstupem prosemináře, vedle uskutečnění samotné výstavy v rámci školní galerie, je kvalitní katalogový list, který vytvoří každý student k uměleckému dílu, jež na výstavě prezentuje.