Courses

Course title:Practical Language 2
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Romance Studies
Course code:KRO / 1PJ2F
Credits:4
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Catherine Célia Božoňová (G)
Language:French
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je nácvik a rozvíjení všech základních jazykových dovedností: ústní projev, písemný projev, poslech s porozuměním a četba s porozuměním. Jsou probírána jak různá všeobecná témata, tak témata zaměřená na specifické aspekty francouzské společnosti. Studenti si postupně osvojují gramatická pravidla, rozvíjejí slovní zásobu, jsou schopni ve francouzštině reagovat v základních situacích a komunikovat v rozsahu probíraných témat.