Courses

Course title:Practical Language 2
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Romance Studies
Course code:KRO / 1PJ1S
Credits:4
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Lic. Begońa García Ferreira (G)
Language:Spanish
ISCED F broad:Arts and humanities
Annotation:Cílem předmětu je nácvik a rozvíjení všech základních jazykových dovedností: ústní projev, písemný projev, poslech s porozuměním a četba s porozuměním. Jsou probírána jak různá všeobecná témata, tak témata zaměřená specificky na kulturní a společenské aspekty příslušného jazykového prostoru. V tomto úvodním kurzu je kladen důraz také na zvládnutí pravopisu a výslovnosti španělského jazyka. Student získá schopnost reagovat v základních situacích a komunikovat v rozsahu probíraných témat.