Courses

Course title:Practical Language 1
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Romance Studies
Course code:KRO / 1PJ1F
Credits:4
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Catherine Célia Božoňová (G)
Language:French
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je nácvik a rozvíjení všech základních jazykových dovedností: ústní projev, písemný projev, poslech s porozuměním a četba s porozuměním. Jsou probírána jak různá všeobecná témata, tak témata zaměřená na specifické aspekty francouzské společnosti. V tomto úvodním kurzu je kladen důraz také na zvládnutí pravopisu a výslovnosti vybraného jazyka. Student získá schopnost reagovat v základních situacích a komunikovat v rozsahu probíraných témat.